Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020 trên các lĩnh vực cụ thể: Công tác nội chính và đối ngoại

Thứ Bảy, 10/09/2016, 10:03 (GMT+7)

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 3.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020- Tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định, kiến nghị xử lý thanh tra, kiểm tra; xử lý những sai phạm có tính hệ thống, có giá trị kinh tế lớn, có dấu hiệu tham nhũng, đặc biệt trong xây dựng cơ bản, thanh quyết toán các chương trình, dự án...

- Đẩy mạnh thanh tra công vụ, tự kiểm tra giám sát của Đảng, từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng tổ chức, bộ máy trong sạch. Phấn đấu thực hiện mục tiêu làm cho người có điều kiện tham nhũng không dám tham nhũng, không thể tham nhũng; kiên quyết thay thế, điều chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý uy tín giảm sút, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc quy định về kê khai, kiểm tra, giám sát việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; khuyến khích việc phát hiện, tố cáo, dũng cảm đấu tranh với các hành vi tham nhũng.

- Phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kịp thời phát hiện, xử lý những yếu kém, vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, của Đảng.

 4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

4.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân, việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy với công dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được xử kịp thời, đúng quy định pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo đạt trên 85%; tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật đạt trên 80%.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy tổ chức và nhân sự làm công tác tiếp công dân; thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm tiếp công dân của tỉnh.

- Tăng cường vai trò và chất lượng tham mưu của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và xử lý những sai phạm phát sinh.

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 20202.2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể- Mở rộng và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành, các trường Đại học, viện nghiên cứu, địa phương của các quốc gia có tiềm năng phát triển trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đại sứ quán các nước; chủ động tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, vận động các nguồn viện trợ, đầu tư vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)...

- Ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương của Trung Quốc có chung đường biên giới với Hà Giang; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đã ký kết.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế, nhất là cơ hội, thách thức trong hội nhập quốc tế. Từ đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chủ động, linh hoạt trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác, đặc biệt là đối tác có tiềm năng thuộc các nước phát triển. Song song với đó là nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu về đối ngoại. Từng bước thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

(Còn nữa)

.