Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020 trên các lĩnh vực cụ thể

Thứ Ba, 20/09/2016, 07:24 (GMT+7)

BHG- CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI QUẦN CHÚNG

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chức năng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, xoá bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc...

- Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy trí tuệ, dân chủ trong xã hội; chú trọng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền miệng; đổi mới nội dung, cách thức tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có tiêu chí đánh giá kết quả cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, cơ chế phối hợp để thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao trình độ, nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

Nội dung này được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

1. Về nâng cao chất lượng công vụ

Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm; xây dựng và triển khai Đề án nhất thể hóa các chức danh không chuyên trách ở cơ sở; thực hiện cơ chế đặt hàng bộ phận một cửa, Trung tâm dịch vụ hành chính công. Thực hiện thí điểm khoán tự chủ, tự quản ngân sách; thí điểm tuyển chọn, thi tuyển nhân sự lãnh đạo các cấp. Xây dựng thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý các cấp;

quy chế đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; đổi mới cách đánh giá cán bộ.

2. Về xây dựng chính sách, vận dụng cơ chế chính sách, đưa chính sách vào cuộc sống

Xây dựng chính sách phát triển vùng động lực; chính sách cho kinh tế biên mậu, chính sách cho tái cơ cấu nông nghiệp, dược liệu, chính sách cho phát triển du lịch. Thành lập tổ tư vấn, phản biện trong việc xây dựng chính sách, vận dụng chính sách của tỉnh đã ban hành.

3. Đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống

Tăng cường mở rộng, liên kết với các đối tác, doanh nghiệp khoa học; tăng cường đặt hàng, cơ chế đặt hàng chuyên gia. Ưu tiên đầu tư xây dựng khu công nghệ cao trên cơ sở có chính sách thu hút; ưu tiên phát triển khoa học công nghệ gắn với chế biến dược liệu, chế biến nông, lâm, sản thực phẩm, công nghệ xử lý nước. Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản trị mạng, quản trị hành chính...

4. Về công tác lãnh đạo

Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém đã tổng kết trong nhiệm kỳ qua; tăng cường cớ chế làm việc theo nhóm trong cấp ủy. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp.

BTV (Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.