Đánh giá chung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV: Bài học kinh nghiệm

Thứ Bảy, 06/08/2016, 11:06 (GMT+7)

BHG - Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, từ những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm, Đảng bộ tỉnh rút ra sáu bài học kinh nghiệm, mỗi bài học đề cập đến một số vấn đề nổi bật nhất:

Một là, luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và phát huy dân chủ trong các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu và sự vào cuộc tích cực của các ngành, trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Không ngừng củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ nhất là người đứng đầu các cấp. (Đây là bài học về đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân).Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phải chủ động, quyết liệt, sáng tạo, sâu sát; kịp thời cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; thực hiện tốt việc phân cấp, giao quyền gắn với hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp các ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. (Đây là bài học về sáng tạo, gắn với đề cao vai trò thượng tôn của hiến pháp và pháp luật khi thực thi công vụ).

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng thực hiện tốt quy trình công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở. (Đây là bài học về sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp).

Bốn là, khắc phục triệt để tình trạng đầu tư dàn trải; cân đối, bố trí, sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư, ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết; việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu các nghị quyết, đề án, chương trình, dự án phải đảm bảo phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế. (Đây là bài học về sử dụng nguồn vốn đầu tư sao cho hiệu quả).

Năm là, tập trung phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các tỉnh bạn, các cơ sở nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển. (Đây là bài học về mở rộng hợp tác để thu hút đầu tư).

Sáu là, chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực. (Đây là bài học về chú trọng, đổi mới công tác thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến).

(Còn nữa)

Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

.