Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

Thứ Ba, 15/12/2020, 10:47 (GMT+7)

BHG - Lấy kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hàng năm làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và lấy năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang là cách làm được tỉnh ta thực hiện nhằm nâng cao chất lượng cải cách TTHC.

Người dân thị trấn Mèo Vạc thực hiện thủ tục vay vốn tại Agribank Mèo Vạc.
Người dân thị trấn Mèo Vạc thực hiện thủ tục vay vốn tại Agribank Mèo Vạc.

Công tác rà soát, đơn giản hóa, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC thời gian quan được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, đạt kết quả tích cực. Đến nay, có 31,55% TTHC được rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết; số TTHC cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 19,28%, mức độ 4 đạt 14,79%; số TTHC giải quyết sớm và đúng hạn đạt 89,32%. Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt ở mức cao. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên. BTV Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động và xây dựng Đề án đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII.

Việc xây dựng chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ; triển khai và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử (VNPTioffice) đến 100% các cấp, ngành, các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trang thông tin dịch vụ công được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với 100% hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông; tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đạt 104,06%; tỷ lệ máy tính kết nối internet đạt 91,14%; mạng truyền số liệu chuyên dùng được đầu tư tại 73 điểm kết nối. Tính đến tháng 5.2020, đã cấp 5.885 chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền ký trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) năm 2019 tỉnh ta xếp thứ 20/63 tỉnh, thành (tăng 18 bậc so với năm 2012).

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thẩm định quy định TTHC trong một số văn bản quy phạm chưa chặt chẽ dẫn đến TTHC trên nhiều lĩnh vực còn phức tạp, tiếp tục là rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” còn chồng chéo; quy trình của nhiều TTHC rườm rà, hình thức, chưa bảo đảm kịp thời, đầy đủ, không thống nhất về số lượng và nội dung thủ tục, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa nhiều; các trang thông tin điện tử cấp xã hoạt động chưa hiệu quả; phần lớn máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức đã cũ, chưa được thay thế. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính hiệu quả chưa cao, do vậy chất lượng cán bộ công chức còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Trước thực trạng đó, tỉnh ta tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử bảo đảm hiện đại, đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công vụ. Đẩy mạnh cải cách TTHC và các dịch vụ công gắn với đầu tư tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ thông tin. Tăng cường cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn Việt Nam; đầu tư nguồn lực cải tạo, nâng cấp trụ sở các cơ quan hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Mặt khác, rà soát, đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; công khai kịp thời TTHC sau khi công bố; xây dựng quy trình liên thông, quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo quy định và thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin một cửa. Tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Tỉnh đang tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ của đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm người vi phạm và khen thưởng kịp thời người thi hành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện các TTHC. Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC không còn phù hợp.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.