123
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thực hiện cải cách hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường thực hiện cải cách hành chính

Thứ Hai, 18/06/2018, 16:07 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nên, ngay từ đầu năm, Sở Lao động - TBXH đã kiện toàn và họp Tổ Chỉ đạo CCHC để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC); kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tài sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Lao động - TBXH đã tập trung rà soát, chuẩn hóa và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 4 quyết định công bố, phê duyệt nội dung, quy trình của 189 TTHC do Trung ương và địa phương quy định, trong đó, có 96 TTHC liên thông (46 TTHC vừa liên thông ngang giữa các ngành và liên thông dọc các cấp); thực hiện cắt giảm 603 ngày giải quyết; 100% TTHC đưa vào thực hiện trên Hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Theo kết quả thống kê trên Hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử của tỉnh, tính đến trung tuần tháng 6, Sở Lao động - TBXH có số hồ sơ TTHC giải quyết nhiều nhất trong số các sở, ngành (739 hồ sơ, tăng 319 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2017). Với tinh thần cải cách tổ chức bộ máy, giảm các đầu mối, Sở đã tham mưu với tỉnh ban hành quyết định sát nhập 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 1 đơn vị so với cùng kỳ 2017); chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Lao động - TBXH ban hành Quyết định sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế với Trường Cao đẳng Nghề và đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật. Đồng thời, ban hành Quyết định sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang với Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Bắc Quang và đổi tên thành Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang; công tác quản lý biên chế thực hiện theo đúng quy định... Sở đã rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ 1 văn bản, ban hành mới 1 văn bản. Chủ động kiểm tra công tác CCHC lồng ghép với kiểm tra nhiệm vụ chuyên môn; chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, các bộ, ngành, của tỉnh về công tác lao động, người có công và xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, với những nội dung thực hiện CCHC nêu trên, ngành Lao động - TBXH đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, thu gọn đầu mối làm việc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC của tỉnh.

Sùng Đại Hùng (Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - TBXH)

.