Tháo gỡ khó khăn trong triển khai các chính sách dân tộc ở Mèo Vạc

Thứ Sáu, 27/10/2017, 17:37 (GMT+7)

BHG-Mèo Vạc - một trong 62 huyện nghèo của cả nước, được đầu tư theo Chương trình 30a của Chính phủ. Từ những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cuộc sống người dân nơi đây đang ngày một ấm no. Nhằm kịp thời điều chỉnh những hạn chế, bất cập và đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ huyện đến cơ sở trong triển khai các chính sách dân tộc (CSDT), Mèo Vạc đang thực hiện nhiều giải pháp đưa chính sách của Nhà nước “thấm” vào đời sống đồng bào biên cương.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều gia đình ở thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều gia đình ở thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi.

Từ những khó khăn...

Hiện nay, Mèo Vạc đang thụ hưởng nhiều chương trình, dự án và CSDT của Nhà nước như: Chương trình 30a, 135, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Dự án ổn định dân cư... Bên cạnh đó, người dân còn được hưởng nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn; cho vay vốn tín dụng vùng đồng bào DTTS, hộ DTTS đặc biệt khó khăn; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS...

Trưởng phòng Dân tộc huyện Mèo Vạc cho biết: Các chính sách của Đảng, Nhà nước đã thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào DTTS. Tuy nhiên, thời gian qua, do các chính sách được giao nhiều đơn vị thực hiện, không tập trung một đầu mối nên công tác tham mưu, giúp UBND huyện nắm tình hình vùng đồng bào DTTS, thực hiện báo cáo về công tác dân tộc, CSDT theo định kỳ, đột xuất của phòng chức năng còn chậm nên gặp nhiều khó khăn trong việc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo cho các cấp, các ngành.

Trong số các chương trình, dự án vùng đồng bào DTTS, Dự án ổn định dân cư theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân, do vốn phân bổ, cấp cho các dự án chậm, thiếu nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục; thậm chí hết vốn để bố trí cho các hạng mục công trình đang thi công dở dang. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn thực hiện một số chương trình, chính sách của T.Ư chậm, chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; cán bộ làm công tác dân tộc đã được quan tâm, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, năng lực còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách tại địa phương.

... đến các giải pháp tháo gỡ

 Để tạo sự thống nhất, đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, UBND huyện Mèo Vạc đã chủ động, linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn để tận dụng nguồn lực; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng cho nhân dân biết về nội dung, đối tượng hưởng lợi, nhằm nâng cao vai trò của người dân trong việc xác định nội dung, danh mục đầu tư và tham gia giám sát quá trình đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng.

Đồng chí Mua Hồng Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả các CSDT, huyện đã phối hợp bàn bạc, thống nhất các chương trình, kế hoạch thực hiện tại các phiên họp UBND huyện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, xã, thị trấn. Bên cạnh đó, ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai như: Nguồn vốn Chương trình 135 giao cho Ban quản lý Đầu tư xây dựng và phòng Dân tộc; vốn sự nghiệp 135, vốn hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo... giao cho UBND các xã, thị trấn thực hiện. Đối với việc quản lý công trình sau đầu tư, giao cho đơn vị trực tiếp liên quan quản lý và gắn trách nhiệm cụ thể; niêm yết công khai các chương trình, chính sách hỗ trợ tại trụ sở thôn, bản để nhân dân biết, tham gia giám sát; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, các chương trình, dự án luôn được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng.

Bằng những giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các CSDT, Mèo Vạc đã khơi dậy ý thức chủ động vươn lên của người dân. Từ đó, tạo nền tảng thúc đẩy KT – XH phát triển, giúp người dân từng bước XĐGN bền vững.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.