123
Người dân Quang Bình mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn, đồi - Báo Hà Giang điện tử

Người dân Quang Bình mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn, đồi

Thứ Bảy, 15/10/2016, 07:35 (GMT+7)

BHG- Quang Bình là một huyện có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp (NLN) và có thế mạnh về phát triển kinh tế vườn, đồi (VĐ). Xong phần lớn diện tích VĐ còn bỏ hoang hoặc trồng các loại cây giá trị kinh tế thấp. Tuy nhiên, một số bộ phận nhân dân đã có ý thức phát triển kinh tế VĐ nhưng vẫn theo hình thức tự phát, manh mún, nhỏ lẻ. Việc quy hoạch phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao thành vùng tập trung để trở thành hàng hóa chưa được quan tâm. Dẫn đến thu nhập từ sản xuất VĐ còn thấp, giá trị kinh tế từ VĐ chưa cải thiện được đời sống nhân dân.

Cán bộ, nhân dân xã Vĩ Thượng (Quang Bình) tích cực trồng cây cải tạo vườn đồi tạp.
Cán bộ, nhân dân xã Vĩ Thượng (Quang Bình) tích cực trồng cây cải tạo vườn đồi tạp.

Đứng trước thực trạng đó, ngày 20.9.2012, BTV Huyện ủy Quang Bình đã có Nghị quyết số 10-NQ/HU về xây dựng mô hình cải tạo VĐ gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2012 – 2015. Đảng bộ huyện xác định cần tập trung phát triển kinh tế NLN theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích và nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM. Đồng thời phát triển kinh tế phải được kế thừa, phát huy từ những cây trồng truyền thống có thế mạnh để trở thành các sản phẩm hàng hóa đặc sản, có giá trị kinh tế cao đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Do đó, Nghị quyết ban hành được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, thuận lợi để thực hiện thành công chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Sau khi Nghị quyết số 10 được ban hành, Huyện ủy Quang Bình đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 4.10.2012 để tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện; nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Nghị quyết; thực trạng NLN và xây dựng NTM của huyện; quan điểm, mục tiêu cải tạo vườn đồi gắn với xây dựng NTM và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở mở các lớp phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết đề ra; tổ chức hội nghị cấp huyện quán triệt Nghị quyết đến các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên của Đảng bộ huyện; tổ chức hội nghị cấp cơ sở phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC trong tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị; cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức phổ biến tuyên truyền Nghi quyết đến các hội viên, đoàn viên của các đoàn thể và toàn thể nhân dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV, BCH Đảng bộ huyện, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng; sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, cùng với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nên việc thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Huyện ủy Quang Bình đã đạt được hiệu quả thiết thực. Kết quả cho thấy, trên cơ sở mục tiêu chung của Nghị quyết; mỗi xã, thị trấn lựa chọn 1 thôn để tập trung xây dựng mô hình làm điểm. Qua triển khai, thực hiện đã lựa chọn được 15 thôn/15 xã, thị trấn gồm: thôn Tân Bình (thị trấn Yên Bình); thôn Yên Lập (xã Yên Thành); thôn Bản Thín (xã Bản Rịa); thôn My Bắc (xã Tân Bắc); thôn Nà Chõ (xã Tân Nam); thôn Tân Tiến (xã Tiên Nguyên); thôn Tân Trang (xã Tân Trịnh); thôn Minh Sơn (xã Xuân Minh); thôn Trung (xã Bằng lang); thôn Tịnh (xã Xuân Giang); thôn Xuân Hà (xã Yên Hà); thôn Nghè (xã Hương Sơn); thôn Yên Ngoan (xã Tiên Yên); thôn Yên Thượng (xã Vĩ Thượng); thôn Khản Nhờ (xã Nà Khương). Đồng thời tổ chức triển khai cho nhân dân đăng ký thực hiện được trên 785 ha, trong đó diện tích cải tạo đồi là trên 664 ha, diện tích cải tạo vườn trên 121 ha để thực hiện giai đoạn 2012 – 2015. Kết quả, giai đoạn 2012 – 2015 tổng diện tích cải tạo VĐ toàn huyện gần 1.000 ha, đạt 122,1% kế hoạch, trong đó diện tích đồi trên 807 ha, diện tích vườn gần 200 ha. Tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ 450 triệu đồng, trong đó kinh phí Nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ 668 triệu đồng, với cơ chế Nhà nước hỗ trợ 50% giá giống, nhân dân đối ứng 50% giá giống. Toàn bộ diện tích VĐ cải tạo được trồng các loại cây như cam, quýt, chè và cây lâm nghiệp.

Có thể nói, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của BTV Huyện ủy Quang Bình đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Điều căn bản nhất đó là Nghi quyết 10 đã làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân dân về hiệu quả và giá trị kinh tế từ VĐ sau cải tạo. Định hướng đúng đắn việc phát triển kinh tế từ các loại cây trồng có thế mạnh, có giá trị để người dân đầu tư sản xuất thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương; giúp nâng cao trình độ sản xuất cho người dân, chuyển từ sản xuất đơn thuần, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung có áp dụng tiến bộ khoa học và cơ giới hóa vào sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao thu nhập. Tạo ra nguồn lực để góp phần xây dựng NTM tại địa phương. Đặc biệt, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, đã có trên 1.500 hộ tại các thôn điểm và 6.000 lượt hộ trên địa bàn tham gia cải tạo VĐ. Từ diện tích nhỏ lẻ của nhiều loại cây không giá trị, đến nay, toàn huyện đã có trên 950 ha vườn, đồi được cải tạo thay thế bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế. Giá trị đem lại từ việc thực hiện cải tạo VĐ ước tính khoảng trên 25 tỷ đồng. Kết quả trên đã góp phần tăng thu nhập cho người dân và tích lũy nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời làm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa tập trung, giúp người dân mạnh dạn đầu tư vào việc cải tạo VĐ...

VÂN ANH

.