Hà Giang

Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

16:05, 24/03/2021

BHG - Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc.

Thượng tá Lại Tiến Giang tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.
Thượng tá Lại Tiến Giang tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Trước hết, tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng KVPT phù hợp với đặc điểm của tỉnh; xác định rõ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác quân sự, quốc phòng; chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng nền QPTD; công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng nền QPTD được tổ chức chặt chẽ, tiến hành toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong việc tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Đặc biệt, lãnh, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, tạo nền tảng xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ, nhân dân và LLVT về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tập trung trọng tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và toàn dân. Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục QP-AN, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN của tỉnh đi vào chiều sâu, đổi mới sáng tạo, hiệu quả; mở rộng đối tượng tham gia giáo dục, bồi dưỡng, nhất là đối với chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ; lồng ghép, đưa nội dung giáo dục, phổ biến kiến thức QP-AN vào hoạt động của các tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QP-AN, tạo nguồn lực vật chất, tăng cường tiềm lực cho xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh, chủ động triển khai ngay từ trong chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và địa phương. Thường xuyên rà soát, xác lập các vùng phát triển công nghiệp phù hợp đặc thù từng vùng, địa phương và đánh giá hiệu quả các khu, cụm công nghiệp để điều chỉnh quy hoạch. Chủ động triển khai xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và một số ngành công nghiệp vừa và nhỏ nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Chủ trương đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi. Quá trình triển khai, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án có yếu tố nước ngoài và khu vực trọng điểm về QP-AN có tính lưỡng dụng cao. Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng làng, xã, cụm làng, xã chiến đấu trong KVPT; tích cực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo, y tế, lao động, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,… củng cố lòng tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh là nội dung cốt lõi trong xây dựng tiềm lực, thế trận nền QPTD. Tỉnh đã xây dựng và đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Quy hoạch thế trận quân sự KVPT; Kế hoạch xây dựng căn cứ hậu phương và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng. Cơ quan quân sự các cấp tiếp tục rà soát, tham mưu cho tỉnh điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2035. Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch thế trận quân sự KVPT cấp huyện, các công trình phục vụ quốc phòng... phù hợp với thực tế địa phương. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh và các địa phương huy động các nguồn lực, từng bước đầu tư xây dựng theo lộ trình đã xác định, ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, KVPT then chốt; chú trọng cải tạo, củng cố các công trình quân sự có sẵn, địa hình có giá trị chiến thuật, thực hiện quản lý chặt chẽ từ cơ sở. Luôn chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu giúp địa phương lãnh, chỉ đạo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và làm nòng cốt trong phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Quân khu quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đề bạt, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy định, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị làm nhiệm vụ A2, địa bàn trọng điểm về QP-AN. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá” tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật; bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ…

Với những kết quả đạt được là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh, đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Sớm đưa Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2025 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc; đến năm 2030 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh có KT - XH trung bình khá của cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Xín Cái làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

BHG - Thời gian qua, do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát phía nước bạn Trung Quốc, nên có rất nhiều công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc). Ngoài ra, đơn vị cũng phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp lẩn trốn trên địa bàn với mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

30/09/2020
Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ đã kiện toàn bộ máy cán bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ đó thúc đẩy sự phát triển cho 5 năm tới.

30/09/2020
Thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương

BHG - Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) gắn thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng (ĐBP) Lũng Cú (Đồng Văn) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc biên giới; từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

 

28/09/2020
Công an huyện Quang Bình đảm bảo tốt an ninh trật tự

BHG - Thời gian qua, Công an huyện Quang Bình đã kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

26/10/2020