Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ

Thứ Sáu, 26/03/2021, 15:33 (GMT+7)

BHG - Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã nêu cao truyền thống yêu nước, cống hiến to lớn cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng và Bác Hồ trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy mạnh mẽ truyền thống của cha ông và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Trần Đại Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (ngồi thứ nhất từ bên trái sang) trao đổi, nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sỹ. ảnh: Tư Liệu
Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (ngồi thứ nhất từ bên trái sang) trao đổi, nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sỹ. ảnh: Tư Liệu

Thanh niên quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam; là lực lượng chủ yếu, nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và trong công tác dân vận... Nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của lực lượng đoàn viên thanh niên “là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng”. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị, bám sát hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu và sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn để tổ chức thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh, từ đó hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phát triển có chiều sâu, nền nếp.

Cơ quan Chính trị các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn hoạt động thường xuyên, liên tục và thực sự có hiệu quả. Tạo mọi điều kiện tối đa về con người, vật chất, thời gian để Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để giáo dục đoàn viên. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Đoàn thanh niên mà cụ thể là đồng chí Trợ lý Thanh niên bám nắm chỉ đạo của cấp trên, trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan và đơn vị kết nghĩa để tổ chức tốt các hoạt động. Làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn. Tổ chức tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, xem đây là môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, thử thách, phấn đấu và cũng là cơ sở để tạo nguồn triển Đảng viên. Những năm qua đã có hàng trăm đoàn viên, thanh niên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Gắn các hoạt động, các phong trào đoàn vào phong trào thi đua quyết thắng, kịp thời khen thưởng các đồng chí đoàn viên có thành tích xuất sắc để tạo sức lan tỏa, tạo động lực cho các đồng chí đoàn viên phấn đấu vuơn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh được triển khai trong điều kiện chung của đất nước, Quân đội và tỉnh Hà Giang có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng đặt ra cho tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh nhiều thách thức mới, nhất là âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch tập trung chống phá toàn diện, đặc biệt là lĩnh vực chính trị tư tưởng, đối tượng trực tiếp là tuổi trẻ. Ngoài ra các mặt trái kinh tế thị trường, tai tệ nạn xã hội, tiêu cực của đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển tác động trực tiếp đến tâm tư tình cảm của đoàn viên thanh niên nói chung, đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh nói riêng. Để hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng sâu rộng, thực chất và đạt nhiều kết quả hơn nữa, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức công dân, quân nhân cho thanh niên thông qua việc nâng cao chất lượng học tập lý luận và thực hiện tốt Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đa dạng hoá các hình thức giáo dục góp phần định hướng thẩm mỹ, lối sống thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên trở thành chủ thể tham gia sáng tạo văn hoá, đồng thời biết tiếp thu tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn vững vàng về phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, có kiến thức và năng lực hoạt động Đoàn, gắn bó với đoàn viên thanh niên, trưởng thành từ thực tiễn trong phong trào nhằm cung cấp nguồn cán bộ cho Đảng, Quân đội... Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, đổi mới nội dung hình thức hoạt động đoàn, mở rộng và phát huy dân chủ, vai trò chủ động, sáng tạo, trí tuệ tập thể của đoàn viên thanh niên. Thường xuyên bám sát vào sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, nghị quyết, kế hoạch của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị để xây dựng chương trình hành động cụ thể sát thực tiễn. Chủ động đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy về công tác thanh niên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên thanh niên. Tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên phấn đấu ngày càng có nhiều đoàn viên ưu tú, đủ điều kiện kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gắn bó chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức Đoàn xuất sắc với phát triển xây dựng đội ngũ đoàn viên thanh niên theo chỉ tiêu. Đẩy mạnh các phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá, doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tốt các phong trào và các cuộc vận động lớn mà Đảng, Đoàn phát động, phấn đấu không có đoàn viên vi phạm kỷ luật.

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần để các cơ quan, đơn vị và toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể của địa phương, các đơn vị trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, thực hiện phong trào thanh niên và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, nhất là động viên đoàn viên thanh niên làm tốt nhiệm vụ. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ LLVT trong việc tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xung kích trong phòng chống bão lũ, cháy nổ theo yêu cầu của tỉnh...

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, đặc biệt trước yêu cầu xây dựng Quân đội đến năm 2030 tiến lên hiện đại. Đoàn viên thanh niên Bộ CHQS tỉnh cần phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện bản thân để góp phần nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội cũng như yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “ thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “thanh niên quân đội tiến thân vào khoa học, công nghệ”.

Với sự quan tâm, hướng dẫn của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của Tỉnh ủy Hà Giang, với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh sẽ đoàn kết, quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

.