Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh

Thứ Tư, 19/09/2018, 16:56 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, công tác giáo dục (CTGD) quốc phòng - an ninh (QP - AN) được huyện Bắc Mê triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội đồng Giáo dục QP - AN của huyện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng theo quy định.

Ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành trong huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện  CTGD QP – AN; đặc biệt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP - AN toàn dân phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và hướng mạnh về cơ sở, với nhiều hình thức phong phú, nội dung được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài PT-TH huyện thường xuyên tuyên truyền nhiệm vụ “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh nhân dân”; nội dung tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về CTGD QP - AN; các hoạt động của LLVT và truyền thống cách mạng của quê hương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; trách nhiệm của mỗi công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc... Nội dung kiến thức QP - AN được tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Qua đó, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân.

Với điều kiện của huyện vùng sâu, nên công tác tuyên truyền miệng được đặc biệt quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Các tổ, đội công tác của huyện luôn phát huy tốt vai trò truyền tải trực tiếp nội dung thông tin về tình hình thời sự, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đồng thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động nắm bắt và tham mưu cho cấp ủy xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở.

Để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP - AN, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Mê đã chủ động biên soạn và phát hành các tài liệu: Thông tin nội bộ, thông tin phục vụ lãnh đạo, thông tin chuyên đề, đề cương tuyên truyền, sách, tờ rơi... Qua đó, giúp các cấp, ngành và nhân dân nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về CTGD QP - AN; nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường tiềm lực, thế trận, nhất là “Thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ của huyện.

Để nâng cao kiến thức QP - AN, năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đã tham mưu cử 2 đồng chí thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP - AN; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 53 đồng chí thuộc đối tượng 3; mở 3 lớp cho 278 đồng chí thuộc đối tượng 4. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức QP - AN cho đội ngũ cán bộ trong công tác tuyên truyền. Hàng năm, huyện thường xuyên chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP - AN phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch giáo dục QP - AN cho học sinh và các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện về nhiệm vụ QP - AN, những năm tiếp theo, cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách về QP - AN của Đảng và Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Phát huy tốt vai trò của Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt CTGD QP – AN; nhất là công tác khảo sát nắm chắc số lượng và phân loại để tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN sát, đúng đối tượng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục QP - AN cho học sinh, sinh viên, học viên trong các trường học và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị của huyện theo hướng dạy học tích cực; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; củng cố cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập đáp ứng yêu cầu môn học...

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống chống giặc ngoại xâm; giáo dục đường lối, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, biểu dương kịp thời những cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong giáo dục QP - AN, công tác quân sự – quốc phòng địa phương và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phê phán những nhận thức, hành vi tiêu cực sai trái trong xã hội,... góp phần bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Minh Luật

.