Đài PT - TH tỉnh, nhiều thành tích trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thứ Sáu, 14/09/2018, 07:29 (GMT+7)

BHG - Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; trong những năm qua, Ban Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình (PTTH) tỉnh luôn xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng trong việc bảo vệ an toàn thiết bị máy móc trong cơ quan. Bên cạnh đó, với một lực lượng cán bộ, công chức viên chức (CCVC) khá lớn trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và sản xuất chương trình; hàng tuần, cơ quan tổ chức giao ban giữa các lãnh đạo chủ chốt từng bộ phận, ngoài những chuyên đề về công tác chuyên môn, Ban Giám đốc còn đặc biệt chú trọng chuyển tải những nội dung mới nhất về các vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo của địa phương trong mọi lĩnh vực công tác.

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đài PTTH tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh đưa nội dung tuyên truyền “Toàn dân bảo vệ ANTQ” vào một trong những chương trình hành động của cơ quan và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị trực thuộc về nội dung quy chế phối hợp; nhằm giáo dục ý thức và tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phá hoại trên lĩnh vực phụ trách.

Để cụ thể hóa các nội dung trong quy chế, hàng năm, Đài PTTH tỉnh xây dựng và ban hành nghị quyết về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); xây dựng mô hình cơ quan “An toàn về ANTT”; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo “Xây dựng cơ quan an toàn về ANTT”. Tổ chức cho cán bộ, CCVC chức ký cam kết trong việc chấp hành pháp luật, các nội quy, quy chế và công tác xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về ANTT, an toàn giao thông”. Trên cơ sở đó, cơ quan đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết về thực hiện công tác đảm bảo ANTT, cũng như sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh Quốc gia và TTATXH trên địa bàn; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, CCVC tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan.

Với nhiệm vụ chính trị, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; Đài PTTH tỉnh đã không ngừng củng cố về mọi mặt, luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên sóng. Để đạt được kết quả cao trong công tác tuyên truyền, Đài PTTH luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở để phản ánh sát thực về tình hình phát triển KT - XH, QP – AN; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền các hoạt động theo từng lĩnh vực của ngành và địa bàn. Ngoài tin, bài phản ánh về KT - XH, Đài PTTH tỉnh còn dành nhiều thời lượng phản ánh về lĩnh vực ANCT, TTATXH; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các hoạt động lợi dụng về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, dân tộc, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, mua, bán người, chiếm đoạt trẻ em trên địa bàn; phản ánh gương người tốt, việc tốt trong đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH. Tập trung tuyên truyền công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm hình sự, ma túy, TTATGT, an toàn đô thị, PCCC… Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; cán bộ và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn cơ quan, tại Trung tâm Đài PTTH tỉnh được bố trí một Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ thuộc, hai cơ quan thường xuyên phối hợp, kịp thời nắm bắt tình hình, xây dựng những phương án, kế hoạch và hiệp đồng chiến đấu khi có vụ việc xảy ra. Ngoài ra, Ban Giám đốc Đài luôn quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần và trang thiết bị để cán bộ, chiến sĩ Công an bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, CCVC của Đài PTTH tỉnh luôn thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của cơ quan và địa phương, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ tài sản; nội bộ đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới và nâng cao; đến nay, tỷ lệ phủ sóng phát thanh đạt 98% và sóng truyền hình đạt 100%.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đài PTTH tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Tự vệ với Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ trong luyện tập và sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, CCVC không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ an toàn cơ quan và trong công tác chuyên môn; góp phần giữ vững ANCT và TTATXH ở địa phương.

Nguyễn Lân

.