Đề cao trách nhiệm của cán bộ trong nắm và quản lý tư tưởng

Thứ Sáu, 13/07/2018, 10:00 (GMT+7)

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Khởi, Phó chính ủy Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) cho rằng, để nắm và quản lý tốt tình hình tư tưởng của bộ đội, nhất là với chiến sĩ mới, trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, xác định đây là một nhiệm vụ, một nội dung quan trọng để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.

Chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 của Trường Quân sự Quân đoàn 2 trong giờ ôn tập chính trị.
Chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 của Trường Quân sự Quân đoàn 2 trong giờ ôn tập chính trị.

Cần thường xuyên rà soát, nắm thực trạng tình hình tư tưởng của bộ đội trong cơ quan, đơn vị, từ đó đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ và kế hoạch hoạt động của cán bộ chủ trì các cấp. Cùng với giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, cần phát huy hiệu quả vai trò tham mưu của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; đồng thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong tiến hành công tác tư tưởng mọi lúc, mọi nơi.

Tìm hiểu tại đơn vị, chúng tôi thấy, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị; phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng; kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị với đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các tác động tiêu cực từ không gian mạng… Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tại đơn vị; tiếp cận và vận dụng từng bước những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực gắn với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tăng cường tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, tạo phong trào hành động cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong phong trào thi đua…

Theo QĐND

.