123
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở Bộ CHQS tỉnh - Báo Hà Giang điện tử

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở Bộ CHQS tỉnh

Thứ Năm, 28/06/2018, 08:42 (GMT+7)

BHG - Công tác giáo dục chính trị ở Bộ CHQS tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, đó là: Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm, 100% đều đạt yêu cầu trở lên. Trong đó, trên 80% đạt khá, giỏi; kết quả phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng đạt gần 96% (có năm đạt 100%) tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 99,88% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, trên 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để công tác giáo dục chính trị ngày càng khoa học, có hiệu quả, yếu tố quan trọng mà Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt trong thời gian qua đó la, yếu tố trách nhiệm:

Thứ nhất, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo hằng năm, quý và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện. Cấp ủy các cấp phải xác định rõ nội dung, chủ trương, giải pháp lãnh đạo; phân công cấp ủy viên phụ trách và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đồng thời khắc phục triệt để tư duy cho công tác giáo dục chính trị chỉ là của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Thường xuyên rà soát, kiện toàn đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị; ưu tiên chất lượng cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và đơn vị huấn luyện. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn Tổ cán bộ giảng dạy chính trị của các đơn vị, tập trung nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị gắn với chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm để tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có biện pháp hay, cách làm sáng tạo; đạt thành tích cao trong công tác giáo dục chính trị. Duy trì nghiêm chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, gắn với bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng, kết hợp giáo dục theo phương pháp truyền thống với giáo dục thường xuyên; sử dụng phương tiện giáo dục hiện đại, công nghệ thông tin.

Thứ hai, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác giáo dục chính trị, đây là đội ngũ đóng vai trò then chốt, quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Trách nhiệm của đội ngũ này được thể hiện trước nhân dân,  tương lai của Quân đội, với chính cơ quan, đơn vị và sản phẩm mình đào tạo; đó là tình quân nhân, đồng chí, đồng đội. Đồng thời, là trách nhiệm với chính bản thân người trực tiếp đảm nhiệm công tác giáo dục chính trị. Nhận thức rõ những điều đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác giáo dục chính trị cần có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm hơn với mỗi bài giảng của mình. Từ đó, họ phải luôn ra sức học tập và rèn luyện, trau dồi kiến thức và đạo đức cách mạng, phải là người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, là tấm gương để người chiến sỹ học tập và noi theo. Với mỗi bài giảng, người cán bộ phải tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục sát với từng đối tượng và nhiệm vụ đơn vị; chủ động nghiên cứu tài liệu, kịp thời bổ sung những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới ban hành, những vấn đề thực tiễn nảy sinh vào bài giảng, tăng cường tính định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động thực tiễn cho người học; tích cực nghiên cứu sử dụng công nghệ thông tin, trình chiếu, sơ đồ, bảng kẻ và các hình thức giáo dục trực quan khác trong giảng dạy chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống; gắn giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, để mỗi bài giảng thực sự đảm bảo “sâu chuyên môn, sắc giáo án, sáng giáo đức”.

Thứ ba, trách nhiệm đối với người được giáo dục, cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân nói chung, trách nhiệm trong học tập chính trị nói riêng. Học tập chính trị không chỉ là nhiệm vụ mà còn là chế độ, là trách nhiệm của mỗi quân nhân, là điều kiện góp phần nâng cao trình độ, bồi dưỡng, hình thành, phát triển nhân cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực tư duy chính trị và hoạt động thực tiễn cho bản thân. Vì vậy, người học phải biến việc học tập chính trị là một nhu cầu, một niềm say mê, một biện pháp để hoàn thiện mình; để từ đó tìm ra động cơ đúng đắn, những cách học, những cách tiếp thu phù hợp với bản thân mình, học ở cán bộ, học ở đồng chí, đồng đội, học mọi lúc, mọi nơi và là học cho chính chúng ta.

Giáo dục chính trị là hình thức quan trọng trong quá trình xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, củng cố lòng tin vào Đảng, vào chế độ XHCN cho cán bộ, chiến sỹ. Để làm tốt công tác này chúng ta phải kết hợp nhiều biện pháp khác nhau… Trong đó, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và của hạ sỹ quan, chiến sỹ sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại tá: Dương Hồng Vinh (Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

.