123
Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ BĐBP tỉnh qua nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội - Báo Hà Giang điện tử

Chuyển biến tích cực ở Đảng bộ BĐBP tỉnh qua nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội

Thứ Năm, 28/06/2018, 17:36 (GMT+7)

BHG - Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có những chuyển biến tích cực trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XVI của tỉnh, Đại hội lần thứ XIV của BĐBP tỉnh; đặc biệt là 18 chỉ tiêu cơ bản, “8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá” được thể hiện trên 3 mặt công tác. Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành 10 Quy chế lãnh đạo, 21 nghị quyết, 107 kế hoạch, 20 chương trình, 36 kết luận, 82 quyết định.

Hàng năm, Đảng ủy đều xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh, chỉ đạo; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đánh gía, kiểm điểm kết quả lãnh đạo của tập thể cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên được phụ trách các mặt công tác. Kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác lãnh đạo của cấp ủy và chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân cấp ủy viên. Trong hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy và người chỉ huy, giữa lãnh đạo và quản lý, chỉ huy điều hành; đoàn kết nội bộ thường xuyên được giữ vững. Chính vì thế, hàng năm, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu đề ra đều đạt hoặc vượt yêu cầu, các vụ việc xảy ra trên biên giới và địa bàn đều được giải quyết và xử lý hiệu quả theo đúng chủ trương, đối sách, pháp luật. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia” theo Chỉ thị 01/CT – TTg ngày 9.1.2015, của Thủ tướng Chính phủ được triển khai sâu rộng; công tác đối ngoại biên phòng, kết nghĩa cụm dân cư, kết nghĩa xã, trấn biên giới hai bên được đẩy mạnh. Việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển KT – XH ở khu vực biên giới được triển khai có hiệu quả; đặc biệt đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em đến trường”… Công tác xây dựng đơn vị vững  mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10.11.2015 của Tỉnh ủy Hà Giang “Về tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và các sở trong tỉnh”; Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 19.4.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về “Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”..., Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, chất lượng sinh hoạt Đảng; trước hết là là sinh hoạt chi bộ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của chi bộ trong việc giải quyết những vấn đề mới phát sinh, đồng thời thường xuyên nắm, theo dõi diễn biến tư tưởng của từng cán bộ, đảng viên để có biện pháp giáo dục phù hợp. Đảng ủy BĐBP tỉnh phân công các đồng chí Đảng ủy viên dự sinh hoạt các đơn vị để lãnh, chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời. Việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nghiêm túc, đúng thực chất. Những tổ chức Đảng chưa đạt TSVM hoặc chậm chuyển biến, đều có kế hoạch củng cố. Kết quả phân tích chất lượng hàng năm, có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 80-85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, coi trọng công tác phòng ngừa và xử lý nghiêm những vi phạm.

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ,  Đảng ủy BĐBP tỉnh, xác định: Tiếp tục tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện hiệu quả 18 chỉ tiêu và “8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá” mà đầu nhiệm kỳ đã xác định, đồng thời cần thực hiện:

Một là: Thường xuyên quán triệt và nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng các cấp; tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, sự phối hợp của cấp ủy Đảng địa phương và các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Hai là: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Duy trì tốt chế độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Hà Giang, Kế hoạch số 162-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Ba là: Thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của tập thể cấp ủy và cấp ủy viên các cấp, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá chất lượng cấp ủy viên, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị để làm cơ sở đánh giá năng lực lãnh đạo của tập thể cấp ủy.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

Đại tá Lưu Đức Hùng (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh)

.