Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn 877

Thứ Tư, 09/05/2018, 16:25 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là  nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của đơn vị, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 877 đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; vì vậy, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị được nâng cao. 

Kết quả kiểm tra huấn luyện tại các đơn vị đều đạt loại giỏi, các cuộc diễn tập hiệp đồng chiến đấu có bắn đạn thật được chỉ đạo chặt chẽ, đạt kết quả tốt, an toàn; góp phần nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng chiến đấu, SSCĐ của đơn vị, Trung đoàn đã có nhiều giải pháp; trong đó, tập trung vào một số giải pháp cơ bản:

Một là, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị tập trung cho công tác huấn luyện; đồng thời là bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn huấn luyện ở đơn vị. Trước hết, Trung đoàn tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo khâu đột khá nâng cao chất lượng huấn luyện. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức cảnh giác và giáo dục cho bộ đội thấy rõ: Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện tốt công tác SSCĐ là yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, tổ chức Đảng các cấp của Trung đoàn đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện; nghị quyết lãnh đạo hàng tháng được tập trung vào việc đánh giá, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung huấn luyện, xây dựng chính quy và duy trì kỷ luật; đồng thời, xây dựng các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ trong tháng tiếp theo.

Hai là, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp đối với việc nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị, cũng như thực hiện khâu đột phá trong nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về "Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ", Trung đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Năm 2018, tổ chức được 5 lớp tập huấn cho các đối tượng, với nội dung bồi dưỡng được nghiên cứu kỹ, phù hợp với cương vị, chức trách từng cấp; tập trung vào những vấn đề về thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện... Trên cơ sở đó, thực hiện việc phân cấp huấn luyện với yêu cầu: cán bộ huấn luyện theo phân cấp và chịu trách nhiệm trước cấp trên về kết quả huấn luyện của đơn vị mình. Kết quả huấn luyện, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, đảng viên được cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa vào nhận xét, đánh giá cán bộ hàng quý, năm. Bên cạnh đó, Trung đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên vững mạnh, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu bổ sung, mở rộng lực lượng khi cần thiết. Trong huấn luyện, các đơn vị thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung, thời gian quy định của từng đối tượng; đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tăng cường công tác kiểm tra, hội thao, hội thi trong huấn luyện, SSCĐ và được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị trong từng thời điểm. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, mỗi nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị đều tổ chức phát động thi đua, từng tập thể, cá nhân đăng ký quyết tâm với chỉ tiêu cụ thể; trong đó, có nhiều chỉ tiêu về công tác huấn luyện, SSCĐ và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Nhờ vậy, kết quả hội thao, hội thi của Trung đoàn đều đạt kết quả Giỏi, tham gia các hội thi của cấp trên đạt nhiều thành tích cao... Hiện, Trung đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", hướng vào đợt thi đua cao điểm "Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất", gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, SSCĐ, thiết thực nâng cao chất lượng tổng hợp đơn vị.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực. Trên cơ sở chương trình, nội dung huấn luyện quy định cho từng đối tượng, Trung đoàn triển khai huấn luyện đồng bộ, cả chỉ huy, cơ quan và phân đội theo chức năng, nhiệm vụ của từng chuyên ngành; chú trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế; đồng thời huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới. Tăng cường huấn luyện thể lực và điều lệnh, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khoẻ của bộ đội trong điều kiện hoạt động dã ngoại dài ngày... Nhờ vậy, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu, SSCĐ của Trung đoàn không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phạm Hùng Cường - Chính ủy Trung đoàn

.