123
Giải pháp hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật trong LLVT Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Giải pháp hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật trong LLVT Hà Giang

Thứ Ba, 17/10/2017, 16:23 (GMT+7)

BHG - Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng vi phạm kỷ luật trong LLVT tỉnh thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng là do: Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật ở một số cấp ủy, chỉ huy chưa được quan tâm đúng mức. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và nguyên tắc lãnh đạo của cấp ủy chưa triệt để, sinh hoạt Ngày văn hóa chính trị tinh thần gắn với Ngày pháp luật ở một số đơn vị chưa thành nề nếp, thiếu chiều sâu. Vai trò tiền phong gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì có lúc, có nơi còn hạn chế. Phương thức tiến hành công tác tư tưởng ở một số đơn vị còn giản đơn, thụ động. Công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa thường xuyên, kịp thời... Để làm chuyển biến vững chắc tình hình trên, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt hệ thống các giải pháp.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên giáo dục Luật An toàn giao thông.                               Ảnh: Quốc Hoàn
Bộ CHQS tỉnh thường xuyên giáo dục Luật An toàn giao thông. Ảnh: Quốc Hoàn

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là các chi ủy, chi bộ. Phát huy vai trò Chính uỷ, Chính trị viên, đội ngũ cán bộ chính trị trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, theo hướng: Bám sát thực tiễn đời sống và hoạt động của bộ đội, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội, tình hình thu nhập, chi tiêu; động cơ, xu hướng phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả...

Hai là: Hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, tài chính của LLVT tỉnh mặc dù luôn được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp trên, song còn rất hạn hẹp; đời sống của CBCS còn nhiều khó khăn; nhiều thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; hoạt động chống phá trực diện của các thế lực thù địch đối với quân đội; mặt trái cơ chế thị trường; một số bất cập trong thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước,... đang hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng, dư luận tập thể quân nhân. Đòi hỏi ngày càng phải tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; trước hết là quán triệt thường xuyên, đầy đủ, có chiều sâu các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trên về công tác quản lý tư tưởng, giáo dục chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng quán triệt các Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện công tác “Quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật” trong LLVT Hà Giang...

Ba là: Duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong đơn vị;  kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thường xuyên làm tốt công tác nắm diễn biến tư tưởng của CBCS, có hình thức và biện pháp xử lý đúng, chủ động phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh. Duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ SSCĐ, huấn luyện, học tập, sinh hoạt trong ngày, trong tuần. Tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, thực hiện nghiêm công tác quản lý bộ đội toàn diện, chặt chẽ cả số lượng, chất lượng. Thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng CBCS, công nhân viên quốc phòng thuộc quyền, kiên quyết xử lý những quân nhân có phẩm chất đạo đức kém, ý thức chấp hành kỷ luật chưa nghiêm. Duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, phát huy cao độ tính tự giác của mọi quân nhân trong chấp hành các quy định. Quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”.

Phát huy vai trò các tổ chức trong đơn vị trong tiến hành công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phương, đơn vị kết nghĩa, thực hiện: “Đơn vị, địa phương và gia đình cùng quản lý, giáo dục bộ đội”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 76 của Bộ Chính trị, giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Bốn là: Đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong quản lý, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị; gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ luật để CBCS học tập và noi theo. Thực hiện cấp trên “làm gương - mẫu mực”, nói đi đôi với làm, thực hiện đúng chế độ công tác, làm việc theo chức trách, có kế hoạch; rèn luyện tác phong “cụ thể - tỉ mỉ - dứt điểm”, là tấm gương cho cấp dưới noi theo. Quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện kỷ luật của đội ngũ cán bộ phải gắn chặt với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Đồng thời, phải luôn gần gũi, sâu sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Định kỳ lấy ý kiến bộ đội về uy tín, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ bằng bỏ phiếu kín và có kết luận cụ thể. Cán bộ chủ trì các cấp cần công khai số điện thoại di động, địa chỉ Gmail để tiếp nhận phản ánh, báo cáo của cấp dưới, có biện pháp xử lý kịp thời.

Năm là: Tổ chức tốt và phát huy hiệu quả “Phong trào Thi đua Quyết thắng”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,... gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá: Nguyễn Sơn Hà

(Phó BTTT Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

.