123
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các Đồn Biên phòng - Báo Hà Giang điện tử

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các Đồn Biên phòng

Thứ Tư, 27/09/2017, 08:39 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang  đã tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xoá đói, giảm nghèo, tăng cường củng cố  quốc phòng- an ninh trên địa bàn biên giới.

Quán triệt và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác vận động quần chúng, BĐBP tỉnh trong những năm qua đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt hoạt động của công tác dân vận, vận động quần chúng. Xác định rõ công tác dân vận có ý nghĩa vô cùng to lớn, là hoạt động quan trọng thường xuyên của các cấp, các ngành; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng địa bàn. Các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai và thực hiện đồng bộ các mặt công tác dân vận  một cách thống nhất, sát thực tiễn cơ sở; gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là việc quán triệt phương châm “Dân vận khéo” của Bác Hồ trong tiến hành công tác dân vận. Qua đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được nâng cao, góp phần làm chuyển biến sâu rộng trong nhận thức đến hành động, mọi cán bộ, đảng viên đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh.

Tham gia ký cam kết tự quản đường biên, mốc quốc giới giữa Đồn Biên phòng Bạch Đích và các hộ giáp biên giới huyện Yên Minh.	 			        Ảnh: kiM KHÁNH (Đồn Biên phòng Bạch Đích)
Tham gia ký cam kết tự quản đường biên, mốc quốc giới giữa Đồn Biên phòng Bạch Đích và các hộ giáp biên giới huyện Yên Minh. Ảnh: kiM KHÁNH (Đồn Biên phòng Bạch Đích)

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường công tác xuống địa bàn, khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn hẻo lánh, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; các nhiệm vụ quy định của địa phương. Đảng ủy đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tích cực tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu rõ, nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng biên giới ổn định và giàu mạnh. Các Đồn Biên phòng còn tích cực củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị, kết hợp công tác tuyển quân với xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trở về địa phương thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, là một trong số nguồn cán bộ cốt cán ở địa phương. Các đơn vị đã chủ động, quan tâm tới việc xây dựng củng cố  lực lượng dân quân, tự vệ vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Ngoài chương trình huấn luyện chung của cấp trên, chỉ huy các đơn vị còn tích cực huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận làm sao thật khéo léo, để phát huy vai trò đầu tầu gương mẫu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền ở địa phương nơi đóng quân.  

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 58/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới”,  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng việc luân chuyển cán bộ tăng cường xã, đảng viên tham gia sinh hoạt tại các thôn, bản giáp biên, lựa chọn những đồng chí tâm huyết, có năng lực, trách nhiệm, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng – an ninh ở các địa bàn trọng điểm... Qua đó, tham mưu giúp các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, cơ sở đảm bảo giữ vững nguyên tắc tổ chức và không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các phòng, ban, Tiểu đoàn huấn luyện trong tỉnh chủ động, tích cực tham gia tạo nguồn cán bộ cho cơ sở thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, nâng cao năng lực của bộ phận làm công tác vận động quần chúng, dân vận ở các Tổ, Đội, Trạm, phát huy tốt vai trò tham gia công tác dân vận, tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, thôn, xóm, xây dựng các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự quản về đường biên, cột mốc... gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; bài trừ hủ tục, tích cực tham gia công tác giúp dân phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang đường biên, cột mốc, tuyên truyền cho các em học sinh hiểu và nắm chắc đường biên, mốc quốc giới, làm tốt công tác xây dựng cơ sở kinh tế - chính trị ở địa phương, kí kết các cụm dân cư hai bên biên giới... Nhờ cách làm hay, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trong những năm qua cán bô, chiến sỹ trong tỉnh đã góp phần không nhỏ, xây dựng tốt hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những vướng mắc trong nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn tích cực tham giúp nhân dân phát triển sản xuất, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói, giảm nghèo. Hằng năm, các đơn vị ngoài xây dựng kế hoạch còn kết hợp với chính quyền địa phương các huyện, xã, thị trấn biên giới, làm tốt công tác dân vận; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã giúp các địa phương và nhân dân thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hoá gắn với bảo vệ biên cương do cấp trên phát động và nhiều hoạt động cụ thể như: Làm đường giao thông liên thôn, đào đắp, nạo vét kênh mương, tu bổ, sửa chữa trường học, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn; xoá nhà tạm, thực hiện chương trình “nâng bước em đến trường”, bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, dự án nuôi dê luân chuyển, khám, chữa bệnh cho nhân dân và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương ngày thêm khởi sắc. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp giúp đỡ nhân dân thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội gắn với quốc phòng - an ninh.

Những kết quả đã đạt được đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy, là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn giúp cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và chính quyền trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Mục tiêu thời gian tới được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phong phú, sáng tạo, kết hợp với lồng ghép nhiều biện pháp mới có sức thu hút để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thiết thực góp phần giữ vững thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới.

Kim Khánh (BĐBP tỉnh)

.