123
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện - Báo Hà Giang điện tử

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ Năm, 04/05/2017, 07:57 (GMT+7)

BHG - Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự (CQQS) tỉnh, huyện và lực lượng vũ trang VMTD; ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng CQQS và LLVT địa phương VMTD”. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng đơn vị VMTD phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng loại hình đơn vị. Trước hết, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị; nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhận thức nhiệm vụ; trau dồi đạo đức, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng; việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong đơn vị, giữa đơn vị với cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng.

Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM), xây dựng đội ngũ cán  bộ các cấp được gắn chặt với thực hiện có chiều sâu việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thấm dần, thấm sâu và trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không ngừng tăng; tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM ngày càng nhiều (5 năm qua, các tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM chiếm 95,87%, có năm đạt 100%; 99,88% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Phong trào Thi đua Quyết thắng được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động khác, ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, Ngày văn hóa, chính trị, tinh thần gắn với Ngày pháp luật; Hội diễn nghệ thuật quần chúng công - nông Binh; hội thao các môn quân sự; hội thao DQTV, Giáo dục quốc phòng..., các thiết chế văn hóa tại đơn vị đã đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Qui chế Dân chủ cơ sở được các cơ quan, đơn vị duy trì đều đặn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. 

Đáng chú ý, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng lực lượng; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Chế độ trực SSCĐ từ tỉnh đến cơ sở được duy trì chặt chẽ  đúng quy định. CQQS các huyện, thành phố thường xuyên phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhiều năm liền, các địa phương trong tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng không ngừng được nâng lên; lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng “Vững mạnh, rộng khắp”, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng và độ tin cậy cao... Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật được chú trọng. Phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi phát triển khá; các đơn vị cơ bản tự túc rau xanh và một phần thực phẩm, bảo đảm quân số khỏe bình quân đạt 99,7%. Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị đã tập trung cao cho việc rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy gắn với xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, thắt chặt quan hệ đoàn kết quân dân. 

Để có được những kết quả đáng tự hào đó, có nhiều nguyên nhân, song vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy; vai trò của các tổ chức quần chúng và biện pháp, cách làm của từng cơ quan, đơn vị là yếu tố quyết định. Mặc dù khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị, tích cực “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, quân số hàng năm tham gia huấn luyện đạt 99,36%; tỷ lệ khá, giỏi đạt 82,5%. Trong huấn luyện, đã thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn như: Tu sửa đường dân sinh; làm đường liên thôn, vệ sinh thôn bản, nạo vét kênh mương; ủng hộ Quỹ đền ơn - đáp nghĩa, lũ lụt thiên tai, Quỹ vì người nghèo; tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội...  

Bằng những biện pháp, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả về xây dựng đơn vị và LLVT tỉnh VMTD đã được khẳng định. Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp và nhất nhất phải đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành thống nhất của cấp ủy, của người chỉ huy. Gắn chặt xây dựng đơn vị VMTD với xây dựng tổ chức Đảng TSVM; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng TSVM làm nòng cốt, xây dựng cán bộ làm trung tâm. Đây vừa là nguyên nhân, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị LLVT trong tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Minh Khôi

Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh
.