123
Tuổi trẻ LLVT tỉnh phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Kiên cường - Chiến thắng", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao - Báo Hà Giang điện tử

Tuổi trẻ LLVT tỉnh phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Kiên cường - Chiến thắng", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Thứ Tư, 10/05/2017, 07:08 (GMT+7)

BHG- Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Giang đã đoàn kết phấn đấu xây đắp nên truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Kiên cường – Chiến thắng”. Truyền thống vinh quang đó chính là sự kết tinh trí tuệ, niềm tin và tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và cao hơn thế còn là máu, xương, mồ hôi, nước mắt thể hiện công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Với tuổi trẻ LLVT tỉnh hôm nay, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực thôi thúc mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nêu cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tự hào nhìn lại, chúng ta thấy những năm qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã luôn phát huy truyền thống, thi đua xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;  tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào, chương trình hành động của tuổi trẻ, đã xuất hiện nhiều ĐVTN tiêu biểu được cấp ủy, chỉ huy các cấp ghi nhận, họ thực sự là những tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Sở dĩ có được thành tích, kết quả đó là do cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp LLVT tỉnh luôn quan tâm giáo dục cán bộ, ĐVTN nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, ĐVTN LLVT tỉnh đã nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm “người lính đi đầu”, luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội trong thời chiến cũng như thời bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hết thảy cán bộ, ĐVTN LLVT tỉnh đều tự hào, thấu hiểu lựa việc chọn con đường binh nghiệp đồng nghĩa với sự lựa chọn lẽ sống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, từ đó thắp lên trong mỗi người ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, đam mê, khát vọng, ngọn lửa của ý chí, niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; rèn luyện bản lĩnh kiên trung “sống để yêu thương và dâng hiến” bằng tri thức, sự hiểu sâu sắc về khoa học, văn hóa và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thấu suốt đường lối, quan điểm, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, ĐVTN LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Ngày nay, sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cùng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Vì vậy, việc quan trọng và cấp thiết hiện nay là cấp ủy, chỉ huy và tổ chức Đoàn các cấp LLVT tỉnh cần tăng cường các biện pháp giáo dục phát huy truyền thống, khẳng định rõ vai trò xung kích, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn và tinh thần tình nguyện, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ; tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN có điều kiện tự tu dưỡng, rèn luyện và khẳng định mình trong cuộc sống hằng ngày. Với mỗi cán bộ, ĐVTN, trước mắt cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động khác do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Quân đội phát động... Đó chính là biện pháp, cách làm cụ thể, thiết thực nhất, góp phần khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị trong việc kế thừa và phát huy truyền thống của LLVT tỉnh vào hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.Ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, mỗi tổ chức Đoàn LLVT tỉnh cần có các chủ trương, giải pháp thích hợp nhằm phát huy tinh thần tự giác, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi của mỗi cán bộ, ĐVTN, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế như hiện nay, mỗi tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN LLVT tỉnh phải luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng tuổi trẻ cả nước hiện thực hóa khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện tốt phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên quân đội tiến thân vào khoa học, công nghệ”. Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, góp phần cùng tuổi trẻ tỉnh nhà xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu mạnh, phát triển đi lên cùng đất nước.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới. Mỗi cán bộ, ĐVTN các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Giang cần ra sức học tập, rèn luyện, sống có mục tiêu, lý tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Kiên cường – Chiến thắng” của LLVT tỉnh, xứng đáng với công lao của các thế hệ cha anh đi trước và niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc Hà Giang, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Ngô Thanh Sơn (Phòng Chính trị,  Bộ CHQS tỉnh)

.