123
Kế thừa kinh nghiệm, xây dựng LLVT Hà Giang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới - Báo Hà Giang điện tử

Kế thừa kinh nghiệm, xây dựng LLVT Hà Giang vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Ba, 09/05/2017, 08:43 (GMT+7)

 

BHG - 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và được sự chăm lo, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Hà Giang, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng theo phương châm: Xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc mà cốt lõi là thế trận lòng dân, theo mục tiêu chủ yếu là: “Xây dựng KVPT vững chắc, toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; cả tiềm lực, thế trận và lực lượng, phòng chống có hiệu quả âm mưu DBHB, BLLĐ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch”. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mư­u, trong đó cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng làm nòng cốt” đ­ược vận hành đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh xuống cơ sở... Những kết quả đó đã góp phần rất quan trọng giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa ph­ương.

Tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu chào mừng 70 năm ngày truyền thống LLVT Hà Giang ở Trung đoàn 877.     Ảnh: Thế Đồng
Tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu chào mừng 70 năm ngày truyền thống LLVT Hà Giang ở Trung đoàn 877. Ảnh: Thế Đồng

Những bài học kinh nghiệm quý báu đư­ợc rút ra trong gần thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Giang trân trọng kế thừa và phát huy. Trong đó, đặc biệt coi trọng bài học về quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng vào tình hình cụ thể ở địa phương. Chăm lo củng cố, tăng c­ường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Luôn coi trọng và nâng cao chất l­ượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, trong đó, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Thư­ờng xuyên bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, tính tiền phong g­ương mẫu, trình độ chỉ huy, tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trư­ờng hoà bình để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, LLVT Hà Giang cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:Một là: Tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu quan điểm chỉ đạo của Đảng về QP - AN, các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, các văn bản của trên về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng KVPT và xây dựng LLVT trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX; XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”... vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tế của một tỉnh miền núi, biên giới, địa đầu Tổ quốc.

Giải lao giữa giờ học chính trị ở đơn vị 877. 			Ảnh: Cẩm Lê
Giải lao giữa giờ học chính trị ở đơn vị 877. Ảnh: Cẩm Lê

Hai là: Phát huy vai trò nòng cốt làm tham mưu cho tỉnh xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng KVPT tỉnh, huyện cả về tiềm lực, thế trận và lực lượng, ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu; kết hợp phát triển KT-VH-XH với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với KT-VH-XH. 

Ba là: Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, trước hết là xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng chăm lo và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân, Tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” và Dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở bảo đảm cho LLVT có sức chiến đấu cao, thực sự trở thành chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bốn là: Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng Nông thôn mới, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và thực hiện các nhiệm vụ khác mà địa phương, Quân khu giao cho.

Năm là: Không ngừng chăm lo xây dựng  tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; tích cực bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bô, đảng viên, bảo đảm LLVT luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của  cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Đại tá NGUYỄN CÔNG DẦN, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

.