123
Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Báo Hà Giang điện tử

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Tư, 19/11/2014, 07:54 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 13.6.2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KN, TC) ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 - 2016”. Trong đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện Đề án theo từng năm. Trên cơ sở đó, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí (Đ/c) Lâm Thái Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Đề án về một số nội dung liên quan đến việc triển khai các Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh ta.


- P.V: Xin đồng chí cho biết đôi nét về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo?

- Đ/c Lâm Thái Dương: Ngày 11.11.2011, Quốc hội (Khóa XIII) thông qua Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đây là các văn bản pháp lý, kế thừa Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi năm 2004 và 2005, cụ thể hóa quyền KN, TC của công dân được quy định trong Hiến pháp. Ngày 15.7.2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1133/QĐ-TTg, về phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2013 - 2016”. Ngày 29.4.2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 827/UBND – QĐ, về việc thành lập BCĐ thực hiện Đề án “tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về KN, TC ở xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2016”, giao Thanh tra tỉnh làm Trưởng BCĐ.


Trên cơ sở đó, BCĐ đã triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên của BCĐ, phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tiếp dân, KN, TC của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần chấn chỉnh và khắc phục hạn chế vi phạm pháp luật về KN, TC, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Mục đích triển khai tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo giúp cho công dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện quyền KN, TC và trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận, quyết định xử lý nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.


- P.V: Đồng chí cho biết một số kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC thời gian qua ?

- Đ/c Lâm Thái Dương: Từ khi Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo được thông qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo đã được các cấp triển khai thường xuyên. Đến nay, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với 10/11 huyện, thành phố tập huấn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC và công tác hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố; lãnh đạo UBND xã, công chức văn phòng, tư pháp, địa chính các xã, phường, thị trấn...


Có thể nói, qua việc đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền. Các cấp, các ngành đã quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm việc xem xét, xử lý đơn KN, TC củacông dân kịp thời theo đúng quy định của pháp luật kết quả giải quyết đơn KN, TC đã có bước chuyển biến tích cực, hạn chế đơn thư vượt cấp, tồn đọng kéo dài. Với trách nhiệm được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 11/11 huyện, thành phố. Kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị được thanh tra cơ bản thực hiện đúng Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 14.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 65/KH-UBND, ngày 11.8.2010 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới công tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần được phắc phục để việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC được thực hiện tốt hơn, đúng thẩm quyền. Trong 9 tháng đầu năm 2014, thống kê toàn tỉnh đã tiếp 656 lượt đến KN, TC, phản ánh, kiến nghị, giảm 30 lượt so với cùng kỳ năm 2013; các ngành, các cấp đã tiếp nhận 44 đơn KN, TC; các ngành, các cấp, đã tích cực xem xét, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, các KN, TC của người dân. Do đó, 9 tháng qua không phát sinh điểm nóng về KN, TC, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp lên tỉnh và T.Ư. Đây là kết quả rất quan trọng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy.


- P.V Để thực hiện tốt Đề án “Tiếp tục tăng cường, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho cán bộ, nhân dân, giai đoạn 2013 – 2016”, chúng ta cần làm gì?.

- Đ/c Lâm Thái Dương: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo thấm sâu vào đời sống xã hội; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tập trung giải quyết KN, TC kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền; thực hiện thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác, đúng pháp luật các vụ việc KN, TC được cấp có thẩm quyền giao. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị HĐND, UBMTTQ các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát trách nhiệm việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là trong việc giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiến nghị thủ trưởng các cơ quan Nhà nước cần tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC của công dân...


- P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!.


HUY TOÁN (Thực hiện)
.