Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 21/10/2014, 07:47 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 11.11.2011, Quốc hội thông qua Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Đây là các văn bản pháp lý quan trọng, thể chế hóa quyền tố cáo, khiếu nại (KNTC) của công dân được Hiến pháp ghi nhận, phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.


Trên cơ sở đó, ngày 15.7.2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1133/QĐTTg, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2013 – 2016”. Để thực hiện Đề án một cách có hiệu quả, đưa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo vào đời sống, ngày 13.6.2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102-KH/UBND, về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2016” .


Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2016 hướng tới mục đích nâng cao nhận thức pháp luật về tiếp dân, KNTC của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần hạn chế, ngăn chặn vi phạm pháp luật về KNTC. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, góp phần giúp cho người dân hiểu, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện KNTC. Triển khai Đề án, sẽ giúp cho việc nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức cấp xã; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC ở cơ sở.


Thực hiện Đề án, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án. Theo đó, Thanh tra tỉnh được giao vai trò là Trưởng Ban, Sở Tư pháp là Phó Ban và các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố là thành viên. Theo Kế hoạch số 102 của UBND tỉnh, xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện Đề án, qua đó giao cho các đơn vị như Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở thông tin và truyền thông, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh, MTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố cùng phối hợp, triển khai các nội dung theo chức năng. Trong đó, Thanh tra tỉnh có vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng được tỉnh phân công.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lâm Thái Dương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng BCĐ cho biết: Để triển khai Đề án, kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng triển khai phổ biến, giáo dục, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh Hà Giang. Các cơ quan báo chí sẽ phối hợp với BCĐ của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về KNTC, phản ánh về tình hình giải quyết KNTC ở các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, người có thẩm quyền giải quyết KNTC, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, KNTC. Tiếp đó, là việc triển khai tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các quy định của pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó, giúp cho người dân nắm được quyền, nghĩa vụ khi KNTC, trình tự, thủ tục giải quyết KNTC...


Để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn một số quy định của pháp luật về KNTC, Báo Hà Giang sẽ đăng tải một số nội dung trong chuyên mục hỏi đáp về KNTC trong các số báo tiếp theo.


NHÓM P.V
.