Đổi mới công tác dân vận

Thứ Năm, 15/08/2019, 14:44 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế góp phần nâng cao đời sống nhân dân.  Trong ảnh: Người dân xã Pờ Ly Ngài (Hoàng Su Phì) nuôi bò hàng hóa.
Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Trong ảnh: Người dân xã Pờ Ly Ngài (Hoàng Su Phì) nuôi bò hàng hóa.

Là tỉnh miền núi, biên giới với 19 dân tộc cùng chung sống; trình độ dân trí không đồng đều, địa hình chia cắt hiểm trở đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển KT – XH của tỉnh ta. Từ đó, CTDV trong hệ thống chính trị của địa phương cũng gặp những khó khăn nhất định. Ngay sau khi BCH T.Ư Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết 25, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và 100% các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Để cụ thể hóa Nghị quyết 25 của BCH T.Ư Đảng, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 10 chương trình, 22 kế hoạch, 1 chỉ thị, 6 quyết định, 2 hướng dẫn, 5 đề án để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện. Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp triển khai các chuyên đề như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII; Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ký kết với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện CTDV, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Một điểm nhấn trong đổi mới CTDV đó là, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, triển khai sâu rộng với các nội dung cụ thể, phong phú trên tất cả các lĩnh vực; tạo ra nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 2.933 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều thành lập các tổ dân vận, phát huy tốt vai trò trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Xác định rõ tầm quan trọng của CTDV, BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng đổi mới CTDV theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”. Đến nay, các xã đã đăng ký 544 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó, có 449 mô hình kinh tế, 56 mô hình văn hóa xã hội, 8 mô hình QP - AN, 28 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các mô hình nuôi trâu, bò sinh sản ở xã Tụ Nhân, Thông Nguyên; nuôi dê, ngựa hàng hóa ở xã Hồ Thầu; nuôi cá Tầm thương phẩm ở xã Nậm Ty; trồng mận Máu ở Chiến Phố…, từng bước đem lại hiệu quả và tạo không khí thi đua lao động, sản xuất sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Đối với huyện động lực Vị Xuyên, đổi mới CTDV gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sức lan tỏa ngày càng sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân Vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới đã tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, nhân dân các xã trong huyện đã hiến đất, đóng góp tiền mặt và hàng trăm nghìn ngày công để cải tạo, sửa chữa, bê tông hóa trên 249 km đường các loại; nạo vét, khơi thông 322 km kênh mương; thay thế hơn 40 km đường điện đảm bảo an toàn; cải tạo 56 công trình nhà lớp học; xây dựng hàng nghìn công trình nhà tắm, nhà vệ sinh…

Bên cạnh đó, CTDV chính quyền cũng có nhiều chuyển biến tích cực; tập trung vào giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước với nhân dân. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ…

Có thể khẳng định, CTDV trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh những năm qua đã có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, tạo sự đồng thuận, vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.