Đẩy mạnh thực hiện "Năm dân vận chính quyền"

Thứ Sáu, 03/05/2019, 13:59 (GMT+7)

BHG - Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 được gắn với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thời gian qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận (CTDV) ở các cơ quan nhà nước.

Nhân dân thuận lợi khi đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công (thành phố Hà Giang).
Nhân dân thuận lợi khi đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công (thành phố Hà Giang).

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với nhân dân, phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cụ thể hóa chương trình phối hợp CTDV giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh, giai đoạn 2017-2021 thành nhiệm vụ cụ thể “Năm dân vận chính quyền” 2019; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo đồng thuận trong xã hội. Theo lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện CTDV gắn với các chương trình hành động của Tỉnh ủy, như: Chương trình số 01-CT/TU về nâng cao hiệu quả CTDV của cơ quan nhà nước các cấp; Chương trình số 07-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND và Kế hoạch số 278/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường và đổi mới CTDV trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Trong đó, chú trọng nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tạo sự đồng thuận, giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Để thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019, tỉnh đã tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Uy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Lê Hải

.