Chuyển biến tích cực trong các cơ quan nhà nước ở Đồng Văn

Thứ Tư, 07/11/2018, 08:18 (GMT+7)

BHG - Xác định việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong những năm qua, huyện Đồng Văn thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đồng Văn làm việc hiệu quả nhờ thực hiện tốt Quy chế Dân chủ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đồng Văn làm việc hiệu quả nhờ thực hiện tốt Quy chế Dân chủ.

Trên tinh thần quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong đó, lấy việc phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm gương. Trưởng phòng Nội vụ huyện Đồng Văn, Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Thực hiện QCDC ở cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trong các cơ quan, đơn vị. Hàng tháng, quý tổ chức đánh giá cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự và theo quy định của pháp luật; luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của đội ngũ CB, CCVC trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của bản thân, cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng các quy định, nội dung liên quan giữa thủ trưởng cơ quan với Công đoàn cơ sở. Công khai chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan theo quy định của pháp luật như: Kế hoạch công tác hàng năm, kinh phí hoạt động hàng năm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan… Công khai CB, CCVC được đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; khen thưởng, kỷ luật hay được cử đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ”. Nhờ sự công khai minh bạch, đã góp phần tạo ra môi trường dân chủ, nâng cao hiệu quả làm việc tại các cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện các quy định trong nội bộ của cơ quan, đơn vị được chú trọng; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện tốt QCDC và tổ chức hội nghị CB, CCVC theo đúng Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo quyền lợi cho CB, CCVC. Tính từ đầu năm đến nay, đã có 42/94 Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành hội nghị CB, CCVC; nhờ đó, không có đơn thư, kiến nghị liên quan đến việc vi phạm QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Các Ban Thanh tra nhân dân tích cực hoạt động trong việc giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của hội nghị CB, CCVC và tập trung vào các nội dung trọng tâm: Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, của công chức, viên chức; về những việc phải được biết như: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, kế hoạch công tác năm, kinh phí hoạt động hàng năm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng ngạch… Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn, Nguyễn Văn Điệp cho biết: “Việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan đã tác động tích cực đến lề lối làm việc cũng như ý thức, trách nhiệm với công việc của đội ngũ CB, CCVC được nâng lên rõ nét. Từng bước đưa QCDC trở thành nề nếp sinh hoạt của cơ quan, đơn vị; làm cho các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng các quyền, lợi ích hợp pháp. Từ đó, thúc đẩy phong trào thi đua trong công việc, góp phần phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Có thể nói, dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền; việc triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan nhà nước trên địa  bàn huyện Đồng Văn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự đồng thuận cao của đội ngũ của đội ngũ CB, CCVC trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp cơ sở; qua đó, hiệu quả làm việc ngày càng được nâng cao...

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.