Quy chế Dân chủ tác động tích cực tới mọi mặt đời sống ở Quang Bình

Thứ Năm, 02/08/2018, 14:26 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở, được các cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, tỉnh, huyện về thực hiện QCDC; xây dựng, ban hành các văn bản về thực hiện QCDC, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hàng năm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC huyện tham mưu cho cấp ủy kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chương trình, dự án liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân hoặc những vấn đề gây bức xúc ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quang Bình cùng nhân dân tham gia lao động “Ngày thứ Bảy hướng về nông thôn mới” tại xã Tân Trịnh.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Quang Bình cùng nhân dân tham gia lao động “Ngày thứ Bảy hướng về nông thôn mới” tại xã Tân Trịnh.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện QCDC trong quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 5/15 xã đạt chuẩn NTM. Không chỉ phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng NTM, việc thực hiện Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về QCDC, các cấp ủy, chính quyền cấp xã đã đưa ra những nội dung công việc để nhân dân bàn, quyết định và tham gia như: Quy hoạch phát triển KT - XH, công khai tài chính, vốn vay phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, các phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải cách hành chính... Năm 2017, toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, có Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; 14/15 xã, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân. Trong quá trình thực hiện, luôn coi trọng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên QCDC đã thực sự đi vào đời sống, tác động tích cực đến các cuộc vận động, phong trào thi đua của nhân dân.

Đồng chí Sùng Thị Giang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quang Bình cho biết: Việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đều đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Từ đó, phát huy tối đa tính dân chủ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Các quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân được UBND các xã, thị trấn công khai; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển KT-XH, các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, các chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí được thông tin đến người dân. Ngoài công khai, minh bạch các nội dung trên, các xã, thị trấn phát huy vai trò nhân dân trong việc bàn, tham gia ý kiến và quyết định trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân như: Mức hỗ trợ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng hương ước, quy ước; việc bầu, miễn nhiệm các cán bộ thôn, Ban Thanh tra nhân dân. Việc duy trì giao ban định kỳ, tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, đánh giá phân loại cán bộ, thi đua khen thưởng, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách, thu - chi ngân sách hàng năm được các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công khai và lấy ý kiến tham gia đóng góp của công chức, viên chức; phát huy quyền làm chủ của cán bộ và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Việc thực hiện QCDC theo Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị, các nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành T.Ư và của tỉnh được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở coi trọng, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện đạt kết quả. Quá trình thực hiện đã tác động tích cực đến việc xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: PV

.