Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân ở Hoàng Su Phì

Thứ Hai, 23/07/2018, 09:08 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; không khí dân chủ trong xã hội, sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng và phát huy… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dân xã Đản Ván tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, tham gia mở đường liên thôn.
Nhân dân xã Đản Ván tích cực hiến đất, đóng góp ngày công, tham gia mở đường liên thôn.

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, thời gian qua huyện Hoàng Su Phì đã duy trì tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; gắn việc thực hiện QCDC với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, trực tiếp trả lời và làm rõ những vấn đề người dân quan tâm, tạo dựng lòng tin đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, trả kết quả nhanh, gọn cho các tổ chức, cá nhân. Trong năm 2017, tổng số thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận “một cửa” cấp huyện 1.170 hồ sơ, gồm 21 lĩnh vực, 128 thủ tục; cấp xã 11.959 hồ sơ, gồm 12 lĩnh vực, 96 thủ tục… các hồ sơ đều trả đúng hạn theo quy định.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phát triển KT – XH. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, góp ý, phản biện các dự thảo nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã tham gia tích cực trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn, quyết định những công việc quan trọng gắn với quyền lợi và nghĩa vụ như: Quy hoạch đất đai, mức đóng góp xây dựng Nông thôn mới (NTM), bình xét và cho vay hộ nghèo, bầu các chức danh trong thôn, bản…  Cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đặc biệt, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nhân rộng việc xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư... Từ đó, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong xây dựng NTM. Năm 2017, nhân dân đã đóng góp trên 1 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 50 nghìn m2 đất, huy động gần 40 nghìn ngày công, mở mới 18 km và nâng cấp 61,9 km đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn, các địa phương đã công khai nhiều nội dung để nhân dân biết như: Các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các công trình, dự án đầu tư trực tiếp cho cơ sở, các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; các cơ chế, chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn… 100% các xã, thị trấn đều bố trí phòng tiếp công dân tại trụ sở làm việc. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được củng cố và kiện toàn, qua đó phát huy tốt vai trò giám sát việc thực hiện QCDC ở địa phương.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã phát huy được vai trò, sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân trong tham gia phát triển KT – XH, góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.