Thực hiện tốt nhất vai trò người đại biểu của dân

Thứ Sáu, 14/05/2021, 12:00 (GMT+7)

BHG - Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đó là: Phải cố gắng, cầu thị, liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi được thực hiện nhiệm vụ đại biểu để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến đề xuất của cử tri và nhân dân, từ đó phản ánh chân thực đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân...

 Ông Vàng Đình Chiến, Tỉnh ủy viên,  Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì;  (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì)
Ông Vàng Đình Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì; (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì)

Nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa mới này, tôi xin hứa sẽ tiếp tục đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của dân, do dân và vì dân, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tăng cường mối quan hệ gần dân, sát dân, giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các chuyến công tác cơ sở; tôn trọng lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để nắm được và phản ánh kịp thời, chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết một cách nhanh nhất các ý kiến vấn đề mà cử tri quan tâm. Nhất là những chính sách, chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, như: Đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Lãnh đạo việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch; cải thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn và cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo, trẻ em, người già, người tàn tật…

Thứ ba, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương, chủ trương BTV Tỉnh ủy về “nói đi đôi với làm”. Kiên quyết xử lý các cán bộ, đảng viên có vi phạm, nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền với nhân dân.

Thứ tư, dành sự quan tâm, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đảm bảo cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đại đoàn kết các dân tộc; tham gia phát triển kinh tế xã hội.

Thứ năm, đối với bản thân, sẽ luôn giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể BTV, BCH Huyện ủy; phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng các xã trên địa bàn nói riêng và huyện Hoàng Su Phì nói chung ngày một phát triển đi lên.

.