Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Thứ Tư, 12/05/2021, 21:12 (GMT+7)

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì):

Ông Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang. (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì).
Ông Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang. (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì).

Tôi rất vui mừng, phấn khởi được cơ quan giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ứng cử tại địa bàn Hoàng Su Phì. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu nhân dân với chương trình hành động như sau:

Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương.

Nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020 -2025, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó đề xuất một số vấn đề cụ thể như: Xây dựng các cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo nguồn nhân lực với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung cũng như trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì; đề xuất ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình hạ tầng nông thôn; nước sạch, vệ sinh môi trường; hướng dẫn người dân cải tạo vườn tạp; xây dựng nông thôn mới,…

đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đức, có tài, hết lòng vì sự phát triển của tỉnh, của huyện.

Đề nghị tiếp tục xây dựng, ban hành các qui định, các cơ chế chính sách, tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; việc thực hiện các chính sách xã hội nhất là các chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, hỗ trợ làm nhà cho cựu chiến binh, hộ nghèo; sẽ đề xuất các cấp có thẩm quyền để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đối với công tác Mặt trận, bản thân tôi sẽ tiếp tục phát huy làm tốt vai trò của Mặt trận trong tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

.