Đề xuất với tỉnh, cơ quan có thẩm quyền phát triển cơ sở hạ tầng trên cơ sở các kiến nghị của cử tri

Chủ Nhật, 16/05/2021, 19:01 (GMT+7)

BHG - Đại biểu HĐND là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Phượng Chàn Nu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu (Đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì)
Phượng Chàn Nu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu (Đơn vị bầu cử số 12 huyện Hoàng Su Phì)

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Không ngừng học tập và rèn luyện để hoàn thiện bản thân phục vụ công tác cũng như chức trách nhiệm vụ người đại biểu dân cử để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri mong đợi.

Thường xuyên tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ, mận thiết với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân từ đó truyền tải các ý kiến tới cấp có thấm quyền và các kỳ họp HĐND tỉnh để trả lời, làm rõ với cử tri, với nhân dân; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri đầy đủ giữa các kỳ họp, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh về những chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế xã hội phù hợp với địa phương; Đề xuất với tỉnh, cơ quan có thẩm quyền phát triển cơ sở hạ tầng trên cơ sở các kiến nghị của cử tri.

Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.

Có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thấm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

Tích cực, chủ động lao động sáng taọ, tìm tòi học tập kinh nghiệm, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các mô hình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm để định hướng cho nhân dân địa phương cùng học tập cách làm thúc đẩy phát triến kinh tế cho nhân dân địa phương.

.