Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang

Thứ Bảy, 03/11/2018, 09:55 (GMT+7)

LTS: Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 17- NQ/TU, ngày 7.9.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030; qua đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành, các cấp ủy Đảng và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, xây dựng chương trình hành động, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết; từ tháng này, Báo Hà Giang mở chuyên mục “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang”, đăng toàn văn Nghị quyết và các tin, bài về việc triển khai, thực hiện.

BÁO HÀ GIANG

 

.