Hà Giang

Sẽ làm hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang

21:33, 11/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, ông Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc:

Ông Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II,  Ủy ban Dân tộc:
Ông Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc:

Nếu được nhân dân tin tưởng bầu vào ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin dự kiến chương trình hành động như sau:

I. Về mối quan hệ với cử tri

1. Tham gia công tác lập pháp. Đây là nội dung hết sức quan trọng tác động hàng ngày, hàng giờ đến đời sống nhân dân, các văn bản pháp luật đã được Quốc hội thông qua để điều chỉnh các lĩnh vực trong đời sống xã hội, tuy nhiên có văn bản ban hành còn chưa sát thực tiễn và khó áp dụng, đặc biệt trong lĩnh vực công tác dân tộc. Do đó, với những kinh nghiệm của mình qua nghiên cứu, áp dụng thực tiễn về công tác dân tộc, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp để xây dựng pháp luật liên quan đến dân tộc, để khi được biểu quyết ban hành sẽ thiết thực và sát thực tiễn đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).

2. Trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ kịp thời các nội dung để báo cáo, thông tin kịp thời đến cử tri, đồng thời qua các cuộc tiếp xúc cử tri sẽ tập hợp trung thực, khách quan, đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực mà cử tri quan tâm... Qua đó tập hợp những kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

II. Về mối quan hệ với Đoàn ĐBQH tỉnh

1. Tôi cam kết sẽ làm hết sức mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang; cộng tác chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện các chính sách phát triển KT - XH, QP - AN trên địa bàn tỉnh. Với cương vị của mình, tôi sẽ tham mưu, giám sát đầy đủ việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Quốc hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của địa phương vào thực tiễn cuộc sống, nhất là về an sinh xã hội, phát triển sản xuất, giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm, phát triển nông, lâm nghiệp bền vững trong vùng đồng bào DTTS.

2. Nghiên cứu phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương tôi sẽ tổng hợp gửi cấp ủy, chính quyền, các ngành giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề Ịiên quan đến các ngành của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, tôi sẽ tập hợp để phản ánh trong diễn đàn kỳ họp Quốc hội hoặc báo cáo Đoàn ĐBQH để có văn bản gửi ngành liên quan đến ý kiến, kiến nghị cử tri để có ý kiến trực tiếp bằng văn bản trả lời hoặc giải quyết.

3. Thường xuyên gần gũi, trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, giải đáp các thắc mắc của cử tri; tư vấn cử tri các quy trình phù hợp pháp luật để cơ quan chức năng giải quyết nhanh và thỏa đáng các nội dung cử tri phản ánh.

4. Bố trí thời gian để tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân khi gửi đến, tôi sẽ nghiên cứu xử lý và thông tin kịp thời cho nhân dân, đồng thời chuyển đơn kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

III. Về lĩnh vực KT – XH

Trong những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã nỗ lực, quyết tâm cao, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, giành được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt mức 6,8%, mức khá so các tỉnh trong khu vực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người, tăng 57.4% so năm 2015, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp; bám sát Nghị quyết Đại hội tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 05 chương trình trọng tâm và 03 đột phá.

Trên cơ sở đó, tôi tập trung những vấn đề còn gây bức xúc trong xã hội, nhất là vùng đồng bào DTTS, cần được giải quyết một cách quyết liệt, căn cơ, hiệu quả như sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng chính sách phát triển KT - XH vùng DTTS và miền núi theo hướng toàn diện, bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS.

2. Nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án tạo sinh kế cho đồng bào; đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, trong đó, nguồn lực nhà nước có vai trò quan trọng và quyết định để huy động các nguồn lực khác.

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tập quán của từng dân tộc. Phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

IV. Về lĩnh vực dân tộc và công tác dân tộc

1. Là người dân tộc thiểu số đang công tác tại Ủy ban Dân tộc, nói thành thạo tiếng dân tộc (DT Mông) và am hiểu phong tục tập quán, văn hóa của các đồng bào DTTS; hiểu biết về các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, tôi sẽ đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong lĩnh vực công tác dân tộc nhằm khắc phục những yếu kém, hạn chế trong giải quyết vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là trong việc tham gia ý kiến vào xây dựng chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

2. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS để kịp thời phản ánh tới các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc mà đồng bào các dân tộc đang rất mong đợi hiện nay. Tôi nhận thấy rằng, cần tập trung ưu tiên giải quyết căn bản vấn đề như sau: Tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của đồng bào các DTTS; vấn đề đất đai, việc làm, đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đồng bào DTTS nghèo, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đối với đồng bào DTTS và miền núi, được cụ thể hóa thành 10 dự án với mục tiêu là: Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn,... từ đó dẫn đến nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước (Chương trình Mục tiêu quốc gia được tích hợp 118 văn bản, trong đó, có 54 đề án, chính sách dân tộc trực tiếp hỗ trợ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

Chính vì vậy, được cử tri bầu vào ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với vai trò của một ĐBQH, tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan giám sát, tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

BHG - Chiều 29.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức họp, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ theo lịch trình. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

29/04/2021
Công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BHG - Ngày 28.4.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 63/NQ-UBBC, ngày 27.4.2021, về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Quyết định số 65, Nghị quyết số 63 của UBBC tỉnh và danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

29/04/2021
Họp trực tuyến Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2

BHG - Sáng 29.4, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh (Ban bầu cử số 2) tổ chức họp trực tuyến đến điểm cầu các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban bầu cử số 2 từ khi thành lập đến nay.

29/04/2021
Bắc Mê tập trung tuyên truyền, cổ động bầu cử

BHG - Còn gần tháng nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; huyện Bắc Mê đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Căn cứ vào hướng dẫn của tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Bắc Mê đã giao tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch sát với thực tế...

28/04/2021