Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ Năm, 04/06/2020, 10:04 (GMT+7)

BHG - Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) theo hướng hiệu lực, hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 84/KH-UBND nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận thức được tầm quan trọng của HNKTQT là nhiệm vụ, nội dung cơ bản, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đặc biệt từ khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị và ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về HNKTQT kịp thời và được cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ của các sở, ban, ngành. Theo đó, các sở, ngành của tỉnh đã chủ động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể trên các trang thông tin của các bộ, ngành chủ quản và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC). Tích cực tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các chính sách phát triển KT-XH, QP – AN; đẩy mạnh  tuyên truyền các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu, du lịch, nông nghiệp…

Trong đó, tỉnh tập trung vào cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng; góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn tới. Đẩy mạnh cải cách TTHC, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất, nhập khẩu, thuế; đẩy nhanh ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại các chương trình, kế hoạch của tỉnh, như: Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu; chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược: Cải cách thể chế; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các ngành mũi nhọn, các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC nhằm thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo đà phục hồi, phát triển doanh nghiệp ở các ngành sản xuất, dịch vụ.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực về HNKTQT được đặc biệt quan tâm. Công tác đối ngoại, hợp tác phát triển kinh tế và xúc tiến đầu tư; công tác phát triển cửa khẩu, lối mở được quan tâm đúng mức, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. Chương trình khởi nghiệp đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, nhiều chính sách của tỉnh đã có tác động, tạo hiệu quả rõ rệt. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng. Công tác cải cách TTHC, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Chính trị - xã hội ổn định; AN-QP, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đảm bảo môi trường thuận lợi, ổn định để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Để công tác HNKTQT hiệu quả hơn, các ngành đã đề ra phương hướng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng về HNKTQT trong tình hình mới; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách kinh tế của tỉnh và cải cách TTHC; tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tăng cường công tác QP-AN, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong quá trình hội nhập.

 Lê Hải

.