Hoàng Su Phì tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thứ Hai, 08/10/2018, 14:33 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và giải pháp cốt lõi nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên (CBĐV); những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Một buổi sinh hoạt lồng ghép giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn 7 Tả Lèng, xã Túng Sán.
Một buổi sinh hoạt lồng ghép giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn 7 Tả Lèng, xã Túng Sán.

Thời gian qua, Huyện ủy Hoàng Su Phì đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt Nghị quyết T.Ư 4, 6 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về giám sát “Nói đi đôi với làm”... Mỗi CBĐV sau khi được quán triệt, học tập tự nghiên cứu, liên hệ gắn công việc, trách nhiệm, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBĐV trên địa bàn huyện thời gian qua từng bước đổi mới về nội dung, hình thức. Cấp ủy các cấp thường xuyên đẩy mạnh giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBĐV về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII.

Công tác nắm bắt tư tưởng quần chúng nhân dân, dư luận xã hội được BTV Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời phát hiện những hành vi, biểu hiện lệch lạc, từ đó có biện pháp ngăn chặn, xử lý, kịp thời định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cũng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân để bà con tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động, sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Bí thư Đảng ủy xã Pố Lồ cho biết: Đảng bộ xã có 260 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc. Xác định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là nền tảng lãnh, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH, Đảng ủy xã luôn tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy xã thường xuyên tổ chức các hội nghị, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, có tính định hướng nhằm cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ CBĐV và nhân dân về những vấn đề kinh tế, chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó, giáo dục đạo đức cách mạng cho mỗi CBĐV và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Lù Tờ Lìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: Thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nắm chắc diễn biến tư tưởng của CBĐV và nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.