Nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ

Thứ Sáu, 16/07/2021, 08:36 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. 

Cán bộ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công thành phố Hà Giang luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.
Cán bộ Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công thành phố Hà Giang luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. (ảnh chụp trước 27.4. 2021)

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã quán triệt, triển khai nhiều biện pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, quy định của Trung ương. Công tác cán bộ ở các cấp bám sát quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ trong phân cấp, bổ nhiệm, luân chuyển, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá; việc thực hiện quy trình đánh giá, quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, chính sách cán bộ ngày càng chặt chẽ, minh bạch và dân chủ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ được quan tâm. Đã có 1.152 cán bộ được quy hoạch vào các chức danh do BTV Tỉnh ủy quản lý; trong đó 110 trường hợp trong khối Đảng, 341 trường hợp thuộc khối chính quyền và 702 trường hợp thuộc các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Toàn tỉnh có 291 cán bộ được đào tạo trình độ thạc sĩ; 870 cán bộ trình độ đại học; 357 cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị và 3.790 cán bộ trình độ trung cấp lý luận chính trị và 5.272 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo ngạch. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch. Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều chức danh quan trọng để kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ.

Đến nay, nhìn chung đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật. Nhiều cán bộ được rèn luyện trong thực tiễn, có kinh nghiệm; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác cán bộ còn một số bất cập như: Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ ở các cấp không đồng đều; không ít cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số thiếu tính tổng thể, chưa gắn đào tạo bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng. Việc đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến… 

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Khắc phục những hạn chế trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu và đề ra nhiều giải pháp, trọng tâm là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm những sai phạm; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thực hiện căn cơ, đồng bộ những nhiệm vụ mang tính chiến lược trước mắt cũng như lâu dài trong công tác cán bộ, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; rà soát hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ ở các cấp, quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính; giữa xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp theo vị trí việc làm, khung năng lực. Có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ ở các cấp để rèn luyện, đào tạo, đánh giá năng lực thực tiễn của cán bộ.

Thực hiện nghiêm chế độ miễn nhiệm, cho thôi việc hoặc thay thế kịp thời những cán bộ kém năng lực; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân về công tác cán bộ...

Có thể thấy, đó là những giải pháp căn cơ, đồng bộ mang tính chiến lược trong công tác tổ chức cán bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.