Mèo Vạc dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Năm, 19/11/2020, 10:17 (GMT+7)

BHG - Xác định dân là gốc, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền vừa là nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân”. 

 Nhân dân xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) chăm sóc cây vụ Đông.
Nhân dân xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) chăm sóc cây vụ Đông.

Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền thông qua việc triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về nêu gương; giữ mối liên hệ tại nơi cư trú; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân; thường xuyên đến cơ sở, thực hiện trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Qua đó, chủ động, kịp thời những giải pháp hiệu quả giải quyết các vấn đề phát sinh, bức xúc; thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở xã, thị trấn. Làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt tuyên truyền, vận động người dân phát triển KT – XH; giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân thông qua nhiều hình thức. Đặc biệt, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1895-QĐ/TU, ngày 9.4.2019 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, huyện Mèo Vạc đã tổ chức 219 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, có gần 18 nghìn lượt người tham dự với trên 2.000 ý kiến thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh và tinh thần đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước triển khai trên địa bàn huyện dần đi vào cuộc sống; nhiều phong trào thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, điển hình như: Thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới; thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; chương trình xóa đói, giảm nghèo… đã tạo nền tảng vững chắc cho địa phương thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, huyện Mèo Vạc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc dựa và dân để xây dựng Đảng, chính quyền; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc gương mẫu, nêu gương; thực hiện tốt quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, gắn với nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực; tăng cường sức mạnh kỷ luật của Đảng, gắn với cải cách hành chính, lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động; sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. 

Nêu cao vai trò của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, kết hợp với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân để có các giải pháp phù hợp, kịp thời; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng những điển hình trong các phong trào thi đua. Kịp thời công khai, minh bạch thông tin hoạt động của cấp ủy, chính quyền để từ đó thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần phát huy trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.