Đảng bộ xã Đường Hồng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Thứ Sáu, 03/04/2020, 10:06 (GMT+7)

BHG - Năm 2019, Đảng bộ xã Đường Hồng (Bắc Mê) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đạt được kết quả đó là do Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, không có cán bộ (CB), đảng viên vi phạm; kinh tế có bước phát triển khá; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng có hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Khâu.
Buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Khâu.

Đảng bộ xã Đường Hồng có 15 chi bộ, với 212 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, năm 2019, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CB, đảng viên. Tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy xã triển khai kịp thời, với trên 98% đảng viên tham gia học tập; chỉ đạo chi ủy các chi bộ trực thuộc thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đảng viên, những đảng viên có biểu hiện chưa tốt, hạn chế đều được uốn nắn, giáo dục kịp thời. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng được đẩy mạnh. Trong năm, đã kết nạp được 8 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát các chi bộ và CB, đảng viên về việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở nhiều đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong các mặt công tác.

Đồng chí Bàn Cằn Nái, Bí thư Chi bộ thôn Nà Khâu, cho biết: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, Ban Chi ủy luôn quan tâm kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; qua đó, phát hiện và yêu cầu những đảng viên có hạn chế, khuyết điểm khắc phục. Ban Chi ủy thường xuyên phổ biến 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định của Đảng, nhất là quy định những điều đảng viên không được làm để đảng viên nắm vững nên tất cả đảng viên đều chấp hành tốt”.

Đồng chí Bồn Văn Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Đường Hồng, khẳng định: Nhờ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năm 2019, Đảng bộ có 15/15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 91,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hiến đất mở đường được trên 29.000 m2; nhân dân đóng góp 2.323 ngày công xây dựng NTM; đóng góp tiền mua vật liệu cát, sỏi và mở đường ước trên 1,2 tỷ đồng. Di chuyển chuồng trại ra xa nhà 503/559 hộ, đạt 90%. Với nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đoàn thể và nhân dân, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 18,3 triệu đồng, tăng 17,8 triệu đồng so với đầu năm 2019; có 59 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 38,06%.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bồn Văn Quốc, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã thành công. Trong đó, đặc biệt xây dựng văn kiện đại hội sát thực tế; lựa chọn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ. Đồng thời, phấn đấu trong năm 2020, xã xây dựng và được công nhận thôn Khuổi Hon hoàn thành thôn Nông thôn mới.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN

.