Đảng bộ huyện Yên Minh đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Sáu, 10/05/2019, 09:55 (GMT+7)

Kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là một nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, huyện Yên Minh thường xuyên quan tâm, chú trọng lãnh, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Cấp ủy huyện Yên Minh kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy xã Phú Lũng.
Cấp ủy huyện Yên Minh kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy xã Phú Lũng.

Đảng bộ huyện Yên Minh hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng, gần 6.000 đảng viên. Công tác KTGS được cấp ủy huyện thường xuyên lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đến nay, hoạt động của UBKT các cấp có nhiều đổi mới; đẩy mạnh tham mưu, giúp cấp ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình KTGS và quy chế làm việc, ban hành các văn bản có liên quan; tập trung triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Triệu, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Yên Minh cho biết: Công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện thời gian qua có nhiều đổi mới về phương pháp và cách thức tiến hành; đặc biệt đối với tổ chức đảng ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Việc xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành KTGS đến việc tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, chú trọng việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc để cơ sở kịp thời khắc phục. Trong năm 2018, cấp ủy các cấp và UBKT Huyện ủy đã kiểm tra được 56 tổ chức cơ sở đảng; thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên, tiếp nhận, giải quyết nhiều đơn thư tố cáo… Quan tâm giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận; khắc phục những hạn chế, yếu kém của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

Trên cơ sở Đề án số 18 của BTV Tỉnh ủy ngày 12.9.2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2017-2020, BTV Huyện ủy Yên Minh đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, đề ra một số nội dung cụ thể như: Các đảng ủy trực thuộc chú trọng, tăng cường nhiệm vụ KTGS tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm và nhiệm vụ giám sát chuyên đề; hàng năm, 100% cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có tiêu chí cụ thể; phấn đấu 98% UBKT Đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có yếu, kém; 100% cán bộ làm công tác KTGS được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và thông tin đầy đủ các văn bản, hướng dẫn mới…

Bên cạnh đó, Huyện ủy Yên Minh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, như: Xây dựng mô hình chi, đảng bộ mẫu về thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Sau thời gian thực hiện, các chi, đảng bộ mẫu đã có những đổi mới về phương thức, biện pháp KTGS, kỷ luật trong Đảng trên nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức cơ sở đảng, phát huy tinh thần tự giác của đảng viên. Đồng thời, hướng đến chuẩn hóa quy trình, quy chế, phương pháp KTGS phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Kết hợp chặt chẽ giữa KTGS với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đã tổ chức đánh giá, lựa chọn những ưu điểm, cách làm hay để nhân rộng.

Từ kết quả trên, Đảng bộ huyện Yên Minh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt vai trò của công tác KTGS, kỷ luật Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cấp ủy, chi bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của đảng ủy cơ sở và chi bộ. Xây dựng quy trình tổ chức và hệ thống mẫu văn bản để Đảng ủy cơ sở và chi bộ thực hiện thống nhất trong KTGS...

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.