Thành phố Hà Giang sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ Hai, 08/04/2019, 10:32 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ thành phố Hà Giang có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó, có 12 đảng bộ cơ sở gồm: 5 đảng bộ phường, 3 đảng bộ xã, 1 đảng bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, 1 đảng bộ doanh nghiệp và 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, có 179 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; trong đó, 76 chi bộ tổ dân phố, 25 chi bộ thôn và 35 chi bộ cơ sở; toàn đảng bộ có trên 4.600 đảng viên. Tổng biên chế các cơ quan, đơn vị khối đảng, chính quyền có 368 người; số cán bộ hợp đồng tại các phòng, ban, đơn vị 32 người; cán bộ không chuyên trách xã, phường 79 người; cán bộ không chuyên trách thôn, tổ dân phố 557 người.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Quyết định, tặng hoa tập thể Ban Tổ chức - Nội vụ thành phố vừa được hợp nhất.
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao Quyết định, tặng hoa tập thể Ban Tổ chức - Nội vụ thành phố vừa được hợp nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH T.Ư về “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, BTV Thành ủy đã tổ chức triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết; phân công các cơ quan chuyên môn xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để sắp xếp lại tổ chức bộ máy khối đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, khối chính quyền và các đơn vị sự nghiệp; đặc biệt là việc bố trí sắp xếp lại 35 trường học.

Căn cứ vào Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đề án, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy; BTV Thành ủy ban hành quyết định phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; giải thể Đội Kiểm tra đô thị, đồng thời tổ chức lại và xây dựng kế hoạch, phương án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đô thị của UBND thành phố và các xã, phường. Hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố thành Ban Tổ chức - Nội vụ thành phố; hợp nhất UBKT Thành ủy với Thanh tra thành phố thành UBKT - Thanh tra thành phố; sáp nhập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công với Văn phòng HĐND - UBND thành phố. Xây dựng đề án hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND và UBND thành phố thành Văn phòng Thành ủy – HĐND - UBND thành phố. Đồng thời, thông qua phương án, kế hoạch bố trí, sắp xếp số cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn tại các cơ quan, đơn vị khối chính quyền thành phố; phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động của thành phố trong từng năm và cả giai đoạn 2018-2021.

Cùng với đó, BTV Thành ủy cũng thông qua kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đến năm 2020 giảm 4/35 trường học; sáp nhập các trường phổ thông liên cấp tiểu học, trung học cơ sở; chuyển một số trường học và Trung tâm Giáo dục cộng đồng từ tự chủ một phần sang tự chủ hoàn toàn về tài chính; giải thể, sáp nhập 8 tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Kết quả giảm được 5 đầu mối chi bộ trực thuộc Thành ủy, tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại 18 ban chỉ đạo của thành phố xuống còn 9, thành viên các ban chỉ đạo đều kiêm nhiệm. Đã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 5 xã, phường.

Thực hiện Nghị quyết BCH T.Ư “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; qua hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố đã giảm được 3 chức danh lãnh đạo và 5 biên chế sự nghiệp. Cũng qua thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thời gian qua, thành phố đã tinh giản được 43 biên chế: Khối đảng và đoàn thể 5; các phòng, ban khối chính quyền 4; các đơn vị sự nghiệp công lập 33; xã, phường 1…

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang, cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của BCH T.Ư thời gian tới, BTV Thành ủy tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh, Sở Y tế hoàn thiện Đề án sáp nhập Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố thành Trung tâm Y tế thành phố; giải thể 5 trạm y tế phường, sáp nhập vào Trung tâm Y tế thành phố. Phối hợp với Sở Nông nghiệp - PTNT hoàn thành việc chuyển giao và xây dựng Đề án sáp nhập Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp thành phố, trực thuộc UBND thành phố. Phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh xây dựng phương án bố trí, sắp xếp số cán bộ Phòng Dân tộc thành phố sau khi giải thể; chuyển giao các chức năng nhiệm vụ về Phòng Kinh tế và Văn phòng HĐND - UBND thành phố. Rà soát chức năng, nhiệm vụ các hội đặc thù và xây dựng Đề án thành lập Hội các tổ chức đặc thù của thành phố. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ” theo cơ chế Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Đoàn Chủ tịch. Thống nhất thực hiện chủ trương Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban  MTTQ thành phố...

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ    

.