Quản Bạ nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Năm, 11/04/2019, 09:42 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Đề án số 18 – ĐA/TU, ngày 12.9.2017 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 – 2020”; BTV Huyện ủy Quản Bạ đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai các nội dung; qua đó, thu được nhiều kết quả.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quản Bạ giám sát tại Chi bộ Huyện đoàn.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quản Bạ giám sát tại Chi bộ Huyện đoàn.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cấp cơ sở có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, giúp cho tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo các nhiệm vụ của chi, đảng bộ cơ sở. Thực hiện tốt công tác kiểm tra sẽ giúp cơ sở chủ động triển khai kế hoạch, bám sát quy trình; chủ động giải quyết đơn thư tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật đảng viên đúng nguyên tắc... chất lượng, hiệu quả giám sát từng bước được nâng lên; đồng thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, kịp thời ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Hà Văn Chung, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quản Bạ, cho biết: “Nhằm triển khai hiệu quả đề án, Huyện ủy Quản Bạ đã đưa ra một số giải pháp, như: Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy, chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBKT Huyện ủy và công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ số cuộc theo đề án; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở cho 244 đồng chí; trong đó, có chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...”.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Quản Bạ đã chọn 2 đảng bộ cơ sở là Cao Mã Pờ và Thái An, 1 chi bộ cơ sở (chi bộ Huyện đoàn), 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình mẫu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Phân công Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chỉ đạo UBKT Huyện ủy trực tiếp hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ thực hiện nội dung theo Đề án 18.

Trong năm qua, đã tiến hành giám sát thường xuyên 100% đảng viên trong chi bộ tại các buổi sinh hoạt; Đảng bộ xã Cao Mã Pờ tiến hành được 4 cuộc kiểm tra, giám sát; Đảng bộ xã Thái An được 4 cuộc; Chi bộ Huyện đoàn được 2 cuộc. Chi bộ trực thuộc xã Thái An đã thi hành kỷ luật 1 trường hợp bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; 100% chi ủy viên, đảng viên làm công tác kiểm tra được thông tin, trao đổi nghiệp vụ.

Sau 1 năm thực hiện Đề án 18 của BTV Tỉnh ủy đã tạo nên sự thay đổi rõ nét tại các cấp cơ sở đảng; giúp phát huy tốt vị trí, vai trò, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kịp thời ngăn ngừa, xử lý và uốn nắn các vi phạm của cán bộ, đảng viên; đưa công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ đi vào nề nếp. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện đưa ra những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; lựa chọn nội dung, đối tượng phù hợp; thực hiện việc tái kiểm tra, tái giám sát quá trình thực hiện các kết luận kiểm tra; quan tâm kiện toàn, củng cố bộ máy UBKT các cấp, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát...

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.