Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu và cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, 05/03/2019, 08:37 (GMT+7)

BHG - Học tập và làm theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, gắn bó cơ sở, gần gũi với nhân dân, nói đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cá nhân điển hình tiên tiến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Lễ gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiên tiến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Hội LHPN tỉnh tổ chức.
Các cá nhân điển hình tiên tiến giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Lễ gặp mặt, biểu dương gương điển hình tiên tiến sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Cụ thể hóa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các phong trào thi đua, các cuộc vận động. 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập nội dung theo chủ đề thông qua các hội nghị: Báo cáo viên; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; cán bộ chủ chốt và trong sinh hoạt chi bộ, thôn, tổ dân phố...

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với phong cách, tác phong công tác; phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Từng cán bộ, đảng viên khi xây dựng chương trình hành động chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, cụ thể để đăng ký thực hiện, đề ra phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc.

Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, ngày 24.10.2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân trong giải quyết công việc. Ngày 7.9.2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử gắn với các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; niêm yết công khai Quy tắc ứng xử và hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác.

Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc chủ động triển khai gắn với các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các cấp ủy chú trọng đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 (khóa XII) và Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát việc “Nói đi đôi với làm” gắn với xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện việc tiếp dân định kỳ, hoặc đột xuất để tiếp nhận, lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, một trong những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết T.Ư6 (khóa XII). Toàn tỉnh hiện có 23 sở, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế “một cửa điện tử” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; 11 huyện, thành phố; 195 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tất cả các huyện, thành phố, xã phường,thị trấn hoàn thành việc triển khai hệ thống kết nối hội nghị trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Các cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập, hợp nhất đã ổn định hoạt động, xây dựng Quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động, bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung quan trọng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên thẳng thắn đưa ra để cùng trao đổi, tự phê bình và phê bình. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương, tăng cường đối thoại, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chất lượng, hiệu quả công việc; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…”.

Bài, ảnh: AN GIANG

.