Đột phá về tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật trên địa bàn thành phố

Thứ Năm, 11/10/2018, 08:43 (GMT+7)

BHG - Giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH. Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra hai khâu đột phá và bốn chương trình trọng tâm; trong đó có đột phá về tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật.

Sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.
Sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Thành ủy Hà Giang đã tổ chức 14 hội nghị sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương; ban hành 7 nghị quyết chuyên đề; 7 chỉ thị, 22 chương trình, 2 đề án thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai nghiêm túc, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên luôn được các cấp ủy quan tâm củng cố, kiện toàn và tạo điều kiện bồi dưỡng, học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo thành phố thường xuyên dành thời gian tham gia truyền đạt, giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị… Các hội nghị phổ biến, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy được các cấp uỷ, trực tiếp là Bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và truyền đạt. Công tác bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và việc biên tập bản tin, tài liệu phục vụ tuyên truyền ở cơ sở được duy trì thường xuyên. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được triển khai nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả…

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa đầy đủ; lãnh, chỉ đạo có biểu hiện coi nhẹ; chưa có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên coi nhẹ biện pháp tự học tập, rèn luyện đạo đức và đổi mới tác phong làm việc. Trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm và coi trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chưa đảm bảo kế hoạch... Trong thời gian tới, Thành ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, coi đây là trách nhiệm, nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ; đặc biệt vai trò của Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự quan tâm lãnh, chỉ đạo.

Việc quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.