Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ huyện Quản Bạ

Thứ Ba, 22/05/2018, 16:22 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã tiến hành đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tiễn. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục những hạn chế, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới làm việc với xã Thanh Vân về việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng.
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới làm việc với xã Thanh Vân về việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, phát huy vai trò nêu gương của tập thể BTV Huyện ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy thực hiện nội dung kiểm điểm nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Phó Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Giàng Cò Diu cho biết: BTV Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 01 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức (CCVC) trong hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 04 của BTV Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp… Coi đây là những nội dung trọng tâm, tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Từ đó, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện nghiêm việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm năm 2017, coi đây là cơ sở để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quản Bạ, Phùng Trung Kiên cho biết: Đối với mỗi cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, CCVC đều thực hiện khá tốt việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong chương trình hành động cá nhân, đã xác định rõ công việc trọng tâm cần làm trong tổng thể nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đề ra và giải pháp khắc phục những hạn chế, có lộ trình thực hiện và hoàn thành theo quý, tháng. Kết quả, năm 2017, có trên 90% cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động cá nhân.

Thực hiện “Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao” theo Quy định số 01-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy; qua triển khai, các chi, Đảng bộ đã tổ chức ký cam kết theo đúng hướng dẫn của BTV Huyện ủy, 100% các đồng chí trong diện phải ký cam kết đã ký cam kết với Bí thư Huyện ủy. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 83 về tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các văn bản đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Kết quả, có 913 cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đánh giá; trong đó, có 622 đồng chí được đánh giá có quyết liệt và thường xuyên, 289 đồng chí được đánh giá có quyết liệt nhưng không thường xuyên và không đồng chí nào bị đánh giá không quyết liệt. Thông qua đó, đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái trong nội bộ.

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến, thể hiện ở sự đồng nhất giữa “Nói đi đôi với làm”, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: Lê Hải

.