Đảng bộ thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 31/05/2018, 15:27 (GMT+7)

BHG - Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 21.1.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Hà Giang trong tình hình mới”, nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực.

Tiết mục tham gia Liên hoan tuyên truyền văn hóa lưu động tỉnh Hà Giang lần thứ IV, với chủ đề “Chung tay xây dựng mô hình HTX kiểu mới” của Trung tâm Văn hóa – Thông tin –- Thể thao và Du lịch thành phố Hà Giang.
Tiết mục tham gia Liên hoan tuyên truyền văn hóa lưu động tỉnh Hà Giang lần thứ IV, với chủ đề “Chung tay xây dựng mô hình HTX kiểu mới” của Trung tâm Văn hóa – Thông tin –- Thể thao và Du lịch thành phố Hà Giang.

Nhận thức rõ việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng; trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã tổ chức 13 hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai đến các cán bộ chủ chốt; chỉ đạo UBND thành phố, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đề án phù hợp nới thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả, 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc, 95% cán bộ, đảng viên và trên 85% nhân dân được phổ biến, quán triệt các nội dung của đề án.

Để triển khai, thực hiện đề án hiệu quả, chất lượng, Đảng bộ thành phố đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng các hình thức như: Tuyên truyền miệng; thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, đảm bảo hoạt động của đội ngũ này mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện, thành phố có 20 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp thành phố; 72 báo cáo viên cấp xã, phường; 291 tuyên truyền viên thôn, tổ dân phố. 100% báo cáo viên của Đảng bộ thành phố có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học, lý luận chính trị cử nhân và cao cấp, có kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt, báo cáo... Trong đó, báo cáo viên cấp xã, phường là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tuyên truyền viên là Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng thôn.

Cùng đó, UBND thành phố cũng kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đến nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố có 68 báo cáo viên, 131 tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, phường; 26 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân của 9 trường THCS và 4 trường THPT. Trong 5 năm đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 500 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Một trong những hình thức quan trọng được BTV Thành ủy chú trọng đó là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong 5 năm, các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện nghiêm túc việc đặt mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được thực hiện theo đúng quy định; đọc báo đầu giờ đã trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Qua đó, kịp thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, những gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.... góp phần phát triển KT-XH, tăng cường giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.

Với việc triển khai sâu, rộng, sau 5 năm thực hiện Đề án 06-DA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy định của thành phố có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức; thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng được đẩy mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; tạo thống nhất trong tư tưởng và hành động, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.