Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên tăng cường phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Sáu, 23/02/2018, 15:11 (GMT+7)

BHG - Thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) đã triển khai bằng những cách làm cụ thể, thiết thực đến từng chi bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần giáo dục và nâng cao đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ.

Đường phố thị trấn Vị Xuyên hôm nay.
Đường phố thị trấn Vị Xuyên hôm nay.

Văn kiện Hội nghị lần thứ Tư BCH T.Ư Đảng (khoá XII) chỉ rõ: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chính vì vậy, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Triển khai các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, huyện về nội dung đẩy mạnh học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt sâu sắc tới 30 chi bộ trực thuộc và 618 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy thị trấn đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), bỏ phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý theo hướng dẫn của BTV Huyện ủy. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả cho thấy, 100% các đồng chí được đánh giá có mức độ suy thoái dưới 20%, tự xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Đồng thời, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tác phong của Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên. Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động học tập có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy thị trấn thường xuyên giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Thông tin kịp thời, có tính định hướng về những vấn đề thời sự, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh đến người dân, tránh dư luận tiêu cực và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thông qua đó, giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên, Lê Đình Trung cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, phải tiến hành thường xuyên để kịp thời biểu dương những cách làm tốt, những điển hình tiên tiến; còn những khuyết điểm, sai phạm thì đấu tranh, làm rõ trách nhiệm để ngăn chặn. Năm 2017, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức 7 cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động, sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.