123
MTTQ tỉnh tăng cường công tác đối ngoại nhân dân - Báo Hà Giang điện tử

MTTQ tỉnh tăng cường công tác đối ngoại nhân dân

Thứ Năm, 04/01/2018, 09:15 (GMT+7)

BHG - Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của đối ngoại Nhà nước. Trong đó có những đóng góp thiết thực, hiệu quả của MTTQ tỉnh cũng như các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân hiểu về đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, MTTQ tỉnh cùng các tổ chức đoàn thể đã tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước và công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN – QP ở địa phương. Cụ thể như: Tuyên truyền Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả hội nhập và phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, MTTQ tỉnh đã đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo, tạo điều kiện cho MTTQ các cấp triển khai giao lưu, hợp tác với tổ chức, địa phương đối đẳng phía Trung Quốc để tăng cường công tác đối ngoại nhân dân.

Một trong những thành tựu tạo nên dấu ấn đối ngoại năm qua, đó là MTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và tình hình Biển Đông; tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các xã biên giới về Quy chế khu vực biên giới nhằm xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển, đảm bảo ANTT xã hội, an ninh Quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ trong quan hệ giữa nhân dân vùng biên giới hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, nhằm đảm bảo ANTT ở địa phương. Tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2017. Phối hợp với tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục cộng đồng về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong tỉnh, về di sản Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn… Từ đó, cùng đấu tranh bảo vệ chủ quyền Quốc gia, ANTT trên địa bàn.

Định hướng công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2018 được nhấn mạnh: Tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển KT – XH, đảm bảo AN – QP trong tình hình mới, về chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo Việt Nam. Vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại nhằm thực hiện tốt chủ quyền biên giới Quốc gia theo luật định. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, hội nhập kinh tế nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khối ASEAN và trên thế giới, tạo thuận lợi cho sự phát triển KT – XH ở địa phương; thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài với mục đích củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức tiếp đón, giao lưu thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Ủy ban Chính trị Hiệp thương châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam và Ủy ban Chính trị Hiệp thương thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sang thăm và làm việc với MTTQ tỉnh.

Chúng ta đang hội nhập quốc tế, với định hướng là phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước nhưng phải giữ vững độc lập dân tộc, ổn định Quốc gia. Vì thế đối ngoại nhân dân phải đáp ứng nhiệm vụ của thời kỳ mới, đảm bảo sự thống nhất của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lê Hải

.