Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 14/07/2017, 18:18 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2.3.2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ; trong tỉnh thời gian qua, nhiều địa phương đã lãnh, chỉ đạo xây dựng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả trong sinh hoạt Chi bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 11 Đảng bộ huyện, thành phố và 5 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với tổng số 4.384 Chi bộ; trong đó, gồm 559 Chi bộ cơ sở và 3.825 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 65.155 đảng viên. Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh đã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và đã đem lại hiệu quả nhất định. Điển hình, như: Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Đề án về xây dựng Chi bộ kiểu mẫu và xây dựng văn minh đô thị, theo đó đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm; mỗi Đảng bộ cơ sở lựa chọn 2 Chi bộ, trong đó 1 Chi bộ thôn, tổ dân phố, 1 Chi bộ cơ quan; phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn từ khâu chuẩn bị đến tổ chức điều hành họp Chi bộ; thông qua chỉ đạo điểm đã giúp cho các Chi bộ nắm và thực hiện tốt trình tự, nguyên tắc sinh hoạt, đây là yêu cầu hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Huyện ủy Đồng Văn chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Chi bộ mẫu luân phiên tại 12/19 xã, thị trấn; Huyện ủy Mèo Vạc chỉ đạo lựa chọn 2 Đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kiểu mẫu... Nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng bám sát hướng dẫn của cấp trên và không ngừng được đổi mới, sát với tình hình nhiệm vụ của từng loại hình Chi bộ. Đa số các Chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn như: Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; quán triệt các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng trước; tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công; nhận xét tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ; biểu dương những đảng viên tiên phong gương mẫu, có việc làm cụ thể thiết thực về “Học tập tư tưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời giáo dục giúp đỡ đảng viên có sai phạm; thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để Chi bộ và đảng viên có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề ra những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện trong tháng tới theo chức năng nhiệm vụ của Chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiện... Điểm mới về nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng đó là tỉnh chỉ đạo đưa vào hướng dẫn sinh hoạt Chi bộ nội dung quán triệt, học tập Điều lệ Đảng và Quy định số 47 ngày 1.11.2011 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về những điều đảng viên không được làm. Sau buổi sinh hoạt của tháng cuối quý, Chi bộ tổ chức đánh giá nhận thức của đảng viên bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm đối với tất cả đảng viên và Chi ủy, Chi bộ. Thông qua đó giúp cho đảng viên nhận thức sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, Quy định của BCH T.Ư về những điều đảng viên không được làm...

Về phương pháp, cách thức tiến hành được các Chi bộ quán triệt và thực hiện đúng cách thức, trình tự sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn 09, như: Về công tác chuẩn bị, đa số các Chi ủy, Bí thư Chi bộ chuẩn bị tốt, có chất lượng nội dung sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt việc họp Chi ủy để thống nhất nội dung, chương trình trước khi họp Chi bộ. Nhiều nơi thực hiện tốt việc thông báo cho đảng viên biết nội dung, thời gian, địa điểm sinh hoạt Chi bộ từ 1 đến 2 ngày; có Chi bộ ấn định ngày họp định kỳ hàng tháng. Trong sinh hoạt Chi bộ có phân công người chủ trì, điều hành, thư ký ghi biên bản cuộc họp; việc điều hành Chi bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, chương trình đã được tập thể Chi bộ thông qua; nhiều nơi phát huy tốt tinh thần dân chủ trong thảo luận nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, tạo không khí sôi nổi, cởi mở, chân thành để bày tỏ những ý kiến của mình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tính tự phê bình và phê bình trong Đảng, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực, tham nhũng; kịp thời biểu dương những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phê bình nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. Việc sinh hoạt Chi bộ đảm bảo phát huy tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để Chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; mở rộng dân chủ gắn với giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Chi bộ được chuẩn bị chu đáo về nội dung, thảo luận ý kiến sôi nổi trong sinh hoạt Chi bộ và được thông qua trên nguyên tắc tập trung dân chủ; trong sinh hoạt Chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Chi bộ đề ra và trong các cuộc họp Chi bộ đều thực hiện ghi biên bản theo đúng quy định...

Có thể nói, thời gian qua đội ngũ đảng viên trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ sinh hoạt Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, qua đó nhằm nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

P.V

.