Hà Giang

Quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

15:12, 05/07/2018

Nhìn lại 4 năm thực hiện:

Sau khi có Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16.1.2012 của BCH Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết T.Ư, 4 khóa XI), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Mèo Vạc đã ban hành Kế hoạch để lãnh, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết từ cấp huyện đến cơ sở (Đảng bộ huyện đã tổ chức được 20 hội nghị các cấp, cho 2.567 cán bộ, đảng viên). Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Qua đó, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, nhất là ba vấn đề cấp bách và bốn nhóm giải pháp được chỉ ra trong Nghị quyết.

Hàng năm, BTV Huyện ủy Mèo Vạc đều xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) bảo đảm đúng quy trình, khoa học, làm đến đâu chắc đến đó. Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân đã bám sát vào ba vấn đề cấp bách của Nghị quyết vào những nội dung được gợi ý kiểm điểm, gắn với xem xét việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 4 năm, BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã gợi ý kiểm điểm đối với 14 tập thể và 11 cá nhân. Ngay sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và tổ chức thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể. Các hạn chế, khuyết điểm kéo dài qua nhiều năm được sửa chữa, khắc phục kịp thời, từng bước tạo ra những chuyến biến tích cực... Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tính tiên phong, gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được phát huy, đặc biệt là người đứng đầu. Việc “học tập” và “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều gương điển hình tiên tiến đã có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng góp phần bồi dưỡng ý thức, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

Để đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vào cuộc sống, để Nghị quyết thực sự là của “ý Đảng, lòng dân”, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như sau:

Một là, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc rằng “đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng, “xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước”.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của cấp ủy các cấp, mà trọng tâm, thường xuyên là các kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Hà Giang, của BTV Huyện ủy Mèo Vạc về triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên; Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 19-4-2017 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Kế hoạch về xây dựng tổ chức cơ sở đảng kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ở cơ sở của BTV Huyện ủy Mèo Vạc.

Ba là, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Xác định đúng, trúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung thực hiện, giải quyết có kết quả, hiệu quả. Đặc biệt coi trọng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là việc xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm. Tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện “nói đi đôi với làm” theo Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10.11.2015 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang. Quan tâm, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình tập thể và cá nhân làm chưa tốt, làm hình thức.

Năm là, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Thực hiện tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Mỗi tổ chức Đảng, đảng viên lựa chọn nội dung “học tập và làm theo Bác” cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị, công việc được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình. Chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong “học tập” và “làm theo” Bác ở các lĩnh vực.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tin tưởng rằng Đảng bộ huyện Mèo Vạc sẽ gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), làm chuyển biến mạnh mẽ hơn công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng TSVM.

          Hầu Minh Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

BHG - Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 21.1.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Hà Giang trong tình hình mới", nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực.

 

31/05/2018
Vừ Mí Tủa, Bí thư Chi bộ gương mẫu

BHG - Sinh ra và lớn lên ở xã Niêm Tòng (Mèo Vạc), mảnh đất cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại khó khăn…, nhưng với nghị lực, quyết tâm anh Vừ Mí Tủa, sinh năm 1984, thôn Nà Pù đã vượt qua bao ngọn đồi, con suối để đến trường tìm "cái chữ". Sau này, anh được bà con, các đảng viên trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Chúng tôi đến thôn Nà Pù vào một ngày tháng 5, sau hơn 3 giờ vượt con đường đất mới mở vắt qua những ngọn đồi; cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến con đường thêm trơn trượt...

28/05/2018
Chi bộ Báo Hà Giang thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác kiểm tra, giám sát

BHG - Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đã lãnh đạo thì phải kiểm tra", "Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời"… Xuyên suốt quá trình hoạt động hơn nửa thế kỷ qua, Chi bộ Báo Hà Giang đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ trong giai đoạn cách mạng hiện nay; xứng tầm cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

 

24/05/2018
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

BHG - Sáng 24.5, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 12.9.2017 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang (Đề án số 18). Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị…

24/05/2018