Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng

Thứ Tư, 04/01/2017, 08:45 (GMT+7)

BHG - Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Mới đây, trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng đã nhận diện rõ ràng, cụ thể những biểu hiện của sự suy thoái trong Đảng, đồng thời đề ra các nhóm giải pháp và quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, vì nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cử tri phường Trần Phú (TP Hà Giang) tin tưởng, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ tài, đức bầu vào ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Cử tri phường Trần Phú (TP Hà Giang) tin tưởng, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ tài, đức bầu vào ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hà Giang là tỉnh mền núi cực Bắc còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, dưới “ánh sáng” của Đảng, nhân dân các dân tộc Hà Giang đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu trong phát triển KT – XH, giữ vững QP – AN, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn Đảng bộ hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc, 4.706 tổ chức cơ sở Đảng với trên 64.590 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã giúp mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa và khắc phục. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cấp được tăng cường và đẩy mạnh hơn. Nhiều cấp ủy tập trung cải thiện phong cách, lề lối làm việc, đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết; tích cực cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong công tác lãnh, chỉ đạo. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc đã kịp thời cảnh báo, răn đe và phòng ngừa sai phạm, siết lại kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong năm 2016, cấp ủy các cấp đã tiến hành 556 cuộc kiểm tra với 882 tổ chức Đảng và 1.937 đảng viên và giám sát 442 cuộc với 544 tổ chức Đảng và 1.464 đảng viên về các nội dung: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ... BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ sở trong tỉnh... Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy huyện và tương đương đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng với hình thức khiến trách; cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 143 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng vì đã vi phạm về quy định những điều đảng viên không được làm, phẩm chất đạo đức, lối sống, nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách dân số - KHHGĐ; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, thiếu đoàn kết nội bộ...

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; một bộ phận cán bộ, đảng viên có nhiều biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây mất đoàn kết nội bộ... Vì vậy việc thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm và quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng, giúp Đảng ta khẳng định sức mạnh và vai trò lãnh đạo đúng đắn, khoa học, sáng suốt trong 87 năm qua, đồng thời xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên luôn nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, rèn đức, luyện tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

BIỆN LUÂN

.