Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020)

Thứ Tư, 08/01/2020, 09:17 (GMT+7)

BHG - Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; vai trò, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, Báo Hà Giang Điện tử mở chuyên mục hướng tới 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020).

.